Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 1

Urmaşii lui Adam

1. Adam*, Set, Enoş,

2. Cainan, Mahalaleel, Iared,

3. Enoh, Metuşala, Lemec,

4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

5. Fiii* lui Iafet: Gomer şi Magog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras.

6. Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz şi Difat şi Togarma.

7. Şi fiii lui Iavan: Elişa şi Tarsis, Chitim şi Rodanim.

Urmaşii lui Ham

8. Şi fiii lui Ham: Cuş şi MiţraimEgipt, Put şi Canaan.

9. Şi fiii lui Cuş: Saba şi Havila şi Sabta şi Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Raema: Seba şi Dedan.

10. Şi Cuş* a născut pe Nimrod: el a început să fie puternic pe pământ.

11. Şi Miţraim* a născut pe ludimi şi pe ananimi şi pe lehabimi şi pe naftuhimi

12. şi pe patrusimi şi pe casluhimi, din care au ieşit filistenii, şi pe caftorimi*.

13. Şi Canaan* a născut pe Sidon, întâiul-născut al său, şi pe Het

14. şi pe iebusiţi şi pe amoriţi şi pe ghirgasiţi

15. şi pe heviţi şi pe archiţi şi pe siniţi

16. şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi.

Urmaşii lui Sem

17. Fiii lui Sem*: Elam şi Asur şi Arpacşad şi Lud şi Aram şi Uţ şi Hul şi Gheter şi Meşec.

18. Şi Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe HeberSau „Eber“.

19. Şi lui Heber i s-au născut doi fii: numele unuia era PelegÎmpărţire, pentru că în zilele lui s-a împărţit pământul, şi numele fratelui său era Ioctan.

20. Şi Ioctan* a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Haţarmavet şi pe Ierah

21. şi pe Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla

22. şi pe Ebal şi pe Abimael şi pe Seba

23. şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.

Cei zece patriarhi de la Sem până la Avraam

24. Sem, Arpacşad, Şelah,

25. Heber*, Peleg, Rehu,

26. Serug, Nahor, Terah,

27. Avram*, adică Avraam.

Urmaşii lui Avraam

28. Fiii* lui Avraam: Isaac şi Ismael.

29. Aceştia sunt urmaşii lor: Nebaiot, întâiul-născut* al lui Ismael; şi Chedar şi Adbeel şi Mibsam;

30. Mişma şi Duma; Masa, Hadad şi Tema;

31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.

32. Şi fiii* Cheturei, ţiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.

33. Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Enoh şi Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au fost fiii Cheturei.

34. Şi Avraam* a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israel.

Fiii lui Esau

35. Fiii* lui Esau: Elifaz, Reuel şi Ieuş şi Iaelam şi Core.

36. Fiii lui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şi Gaetam, Chenaz şi Timna şi Amalec.

37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38. Şi fiii* lui Seir: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer şi Dişan.

39. Şi fiii lui Lotan: Hori şi Homam; şi sora lui Lotan: Timna.

40. Fiii lui Şobal: Alian şi Manahat şi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana.

41. Fiii lui Ana: Dişon*. Şi fiii lui Dişon: Hamran şi Eşban şi Itran şi Cheran.

42. Fiii lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

Împăraţii Edomului

43. Şi aceştia sunt împăraţii* care au împărăţit în ţara Edomului înainte de a împărăţi un împărat peste fiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; şi numele cetăţii sale era Dinhaba.

44. Şi Bela a murit; şi Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a împărăţit în locul său.

45. Şi Iobab a murit; şi Huşam, din ţara temaniţilor, a împărăţit în locul său.

46. Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpiile Moabului, a împărăţit în locul său. Şi numele cetăţii sale era Avit.

47. Şi Hadad a murit; şi Samla din Masreca a împărăţit în locul său.

48. Şi Samla* a murit; şi Saul din Rehobot pe râu a împărăţit în locul său.

49. Şi Saul a murit; şi Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a împărăţit în locul său.

50. Şi Baal-Hanan a murit; şi Hadad a împărăţit în locul său; şi numele cetăţii sale era Pahi; şi numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica Matredei, fiica lui Mezahab.

51. Şi Hadad a murit.

Şi căpeteniileCapii seminţiilor Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia*, căpetenia Ietet,

52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)