Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 24

Preoţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete

1. Şi cetele fiilor lui Aaron, fiii* lui Aaron: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

2. Şi Nadab* şi Abihu au murit înaintea tatălui lor şi nu aveau fii; şi Eleazar şi Itamar făceau slujba de preoţi.

3. Şi David i-a împărţit: pe Ţadoc, dintre fiii lui Eleazar, şi pe Ahimelec*, dintre fiii lui Itamar, după rânduiala lor în slujba lor.

4. Şi s-au găsit mai mulţi capi între fiii lui Eleazar decât între fiii lui Itamar, şi au fost împărţiţi aşa: dintre fiii lui Eleazar, şaisprezece capi ai caselor părinteşti, şi dintre fiii lui Itamar, opt, după casele lor părinteşti.

5. Au fost împărţiţi prin sorţi, unul cu altul, pentru că mai-marii locaşului sfânt şi mai-marii casei lui Dumnezeu erau dintre fiii lui Eleazar şi dintre fiii lui Itamar.

6. Şi scriitorul Şemaia, fiul lui Netaneel, unul dintre leviţi, i-a scris înaintea împăratului, şi a căpeteniilor, şi a preotului Ţadoc şi a lui Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi a capilor părinteşti ai preoţilor şi ai leviţilor: o casă părintească era luată din Eleazar şi una era luată din Itamar.

7. Şi sorţul întâi a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;

8. al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim;

9. al cincilea pentru Malchia, al şaselea pentru Miiamin;

10. al şaptelea pentru Hacoţ, al optulea pentru Abiia*;

11. al nouălea pentru Iosua, al zecelea pentru Şecania;

12. al unsprezecelea pentru Eliaşib, al doisprezecelea pentru Iachim;

13. al treisprezecelea pentru Hupa, al paisprezecelea pentru Ieşebeab;

14. al cincisprezecelea pentru Bilga, al şaisprezecelea pentru Imer*;

15. al şaptesprezecelea pentru Hezir, al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;

16. al nouăsprezecelea pentru Petahia, al douăzecilea pentru Ezechiel;

17. al douăzeci şi unulea pentru Iachin, al douăzeci şi doilea pentru Gamul;

18. al douăzeci şi treilea pentru Delaia, al douăzeci şi patrulea pentru Maazia.

19. Şi aceasta era împărţirea lor în slujba lor, ca să vină* în casa Domnului, după rânduiala lor, prin Aaron, tatăl lor, după cum îi poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel.

Capii celorlalţi leviţi

20. Şi ceilalţi fii ai lui Levi: dintre fiii lui Amram: Şubael*; dintre fiii lui Şubael, Iehdia.

21. Din Rehabia*, dintre fiii lui Rehabia: Işia, capul.

22. Dintre iţehariţi: Şelomot*; dintre fiii lui Şelomot: Iahat.

23. Şi fiii lui Hebron*: Ieriia, capul; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.

24. Fiii lui Uziel: Mica; dintre fiii lui Mica: Şamir;

25. fratele lui Mica: Işia; dintre fiii lui Işia: Zaharia.

26. Fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi; fiii lui Iaazia: BenoSau „fiul său“.

27. Fiii lui Merari: din Iaazia: Beno şi ŞohamSau „Fiii lui Merari din Iaazia, fiul său: Şoham“ şi Zacur şi Ibri.

28. Din Mahli: Eleazar; şi el nu avea* fii.

29. Din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.

30. Şi fiii lui Muşi*: Mahli şi Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii leviţilor, după casele lor părinteşti.

31. Şi aceştia au aruncat sorţ, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, înaintea împăratului David, şi a lui Ţadoc, şi a lui Ahimelec, şi a capilor părinteşti ai preoţilor şi ai leviţilor, capul părintesc ca şi fratele său cel mai mic.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)