Evanghelia după Marcu

Capitolul 15

Isus înaintea lui Pilat (Mt 27.1,2;Mt 27.11-26;Lc 23.1-7;Lc 23.13-25;In 1 8.28-40;In 19.1-16)

1. Şi* îndată, dimineaţa, preoţii de seamă, ţinând sfat cu bătrânii şi cu cărturarii şi cu tot sinedriul, L-au legat pe Isus şi L-au dus şi L-au dat în mâna lui Pilat.

2. Şi Pilat L-a întrebat: „Tu* eşti Împăratul iudeilor?“ Şi El, răspunzând, i-a spus: „Tu zici“.

3. Şi preoţii de seamă Îl acuzau de multe.

4. Şi Pilat L-a întrebat din nou, spunând: „Nu răspunzi nimic? Iată* câte mărturisesc ei împotriva TaUnele ms. „Iată de câte Te învinuiesc ei“!“

5. Dar Isus* n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.

6. Iar la* sărbătoare le elibera un întemniţat, pe oricare-l cereau ei.

7. Şi era unul numit Baraba, legat cu cei răsculaţiUnele ms. ad. „împreună cu el“ care comiseseră omor în răscoală.

8. Şi mulţimea, strigândUnele ms. „suindu-se“, a început să-i ceară să le facă aşa cum obişnuia pentru ei.

9. Dar Pilat le-a răspuns, zicând: „Vreţi să vi-L eliberez pe Împăratul iudeilor?“

10. Pentru că ştia că preoţii de seamă din invidie Îl dăduseră în mâna lui.

11. Dar preoţii* de seamă au agitat mulţimea, ca să le elibereze mai bine pe Baraba.

12. Şi Pilat, răspunzând, le-a spus din nou: „Ce vreţi deci să fac cu Acela pe care Îl numiţiUnele ms. omit „Acela pe care Îl numiţi“ ÎmpăratUnele ms. „Împăratul“ al iudeilor?“

13. Şi ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!“

14. Şi Pilat le-a spus: „Dar ce rău a făcut?“ Dar ei au strigat şi mai tareUnele ms. „şi mai mult“: „Răstigneşte-L!“

15. Şi Pilat*, dorind să facă pe plac mulţimii, le-a eliberat pe Baraba; şi, după ce L-a biciuit, L-a dat pe Isus ca să fie răstignit.

Isus batjocorit de ostaşi (Mt 27.27-31;In 1 9.2,3)

16. Şi ostaşii L-au dus înăuntru, în curtea palatului, care este pretoriuSala în care judeca guvernatorul roman; şi ei ·au adunat toată ceataLit. „cohorta“.

17. Şi ·L-au îmbrăcat în purpură şi, împletind o cunună de spini, ·I-au pus-o pe cap.

18. Şi au început să-L salute: „SalutareLit. „Bucură-Te“, formulă prescurtată de salut; aici cu sens dispreţuitor, Împărate al iudeilor!“

19. Şi Îl băteau peste cap cu o trestie şi Îl scuipau şi, plecându-şi genunchii, I se închinau.

20. Şi, după ce şi-au bătut joc de El, L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui; şi ·L-au dus afară ca să-L răstignească.

Răstignirea lui Isus (Mt 27.32-44;Lc 23.26-43;In 19.17-24)

21. Şi ·l-au obligat pe un trecător care venea de la câmp, pe un oarecare Simon, un cirenean, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, să meargă cu ei, ca să-I ducă crucea.

22. Şi ·L-au dus* la loculUnele ms. „la un loc“ numit Golgota, care tradus este „Locul Căpăţânii“.

23. Şi I-au* dat să beaUnele ms. omit „să bea“ vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat.

24. Şi, după ce L-au răstignit, au* împărţitUnele ms. „împart“ hainele Lui între ei, aruncând sorţi pentru ele, ca să ştie ce să ia fiecare.

25. Şi era* al treilea ceas, şi L-au răstignit.

26. Şi inscripţia acuzaţiei Lui era scrisă* deasupra: „Împăratul iudeilor“.

27. Şi împreună* cu El ·au răstignit doi tâlhari: unul la dreapta LuiUnele ms. omit şi unul la stânga Lui.

28. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: «Şi a* fost socotit printre cei fără de lege».Unele ms. omit v. 28

29. Şi trecătorii* Îl huleau, dând din capLit. „clătinându-şi capetele“ şi spunând: „Uă, Cel* care dărâmi templulGr. „naos“ şi în trei zile îl zideşti;

30. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi coboară de pe cruce!“

31. Unele ms. ad. „Şi“ sau „Iar“La fel şi preoţii de seamă, bătându-şi joc de El între ei, cu cărturarii, spuneau: „Pe alţii i-a mântuit; pe Sine Însuşi nu Se poate mântui!

32. Hristosul, Împăratul lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!“ Şi cei* răstigniţi împreună cu El Îl insultau.

Moartea lui Isus (Mt 27.45-56;Lc 23.44-49;In 19.30)

33. Şi, când a venit ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţaraSau „peste tot pământul“, până la ceasul al nouălea.

34. Şi, la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, spunândUnele ms. omit: „Eloi*, Eloi, lama sabactani?“, care tradus înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“

35. Şi unii dintre cei care stăteau acolo, când au auzit aceste cuvinte, au spus: „Iată, îl cheamă pe Ilie!“

36. Şi unul, alergând* şi umplând un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şiUnele ms. „şi, punându-l într-o trestie“ Îi dădea* să bea, spunând: „Lăsaţi, să vedem dacă vine Ilie să-L ia jos!“

37. Şi* Isus, scoţând un strigăt tare, Şi-a dat duhul.

38. Şi perdeaua* templuluiGr. „naos“ s-a rupt în două de sus până jos.

39. Şi* centurionul, care stătea în faţa Lui, când a văzut că Şi-a dat duhul strigând astfel, a spus: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiu al lui Dumnezeu!“

40. Şi erau* şi nişte femei privind de* departe, printre care erau şi Maria din Magdala, şi Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,

41. care, de asemenea, când era El în Galileea, Îl urmau* şi-I slujeau, şi multe altele, care s-au suit cu El la Ierusalim.

Înmormântarea lui Isus (Mt 27.57-61;Lc 23.50-56;In 19.38-42)

42. Şi, când se făcuse deja seară, pentru că era Pregătirea, care este înainte de sabat,

43. venindUnele ms. „a venit“ Iosif din Arimateea, un consilierMembru al sinedriului onorabil, care aştepta* şi el Împărăţia lui Dumnezeu, a îndrăznit şi a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.

44. Şi Pilat s-a mirat că era deja mort; şi, chemându-l la sine pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult;

45. şi, când a aflat de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupulUnele ms. „trupul mort“.

46. Şi*, după ce a cumpărat pânză de in, Unele ms. ad. „şi“L-a luat jos, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă; şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.

47. Şi Maria din Magdala şi Maria, mama lui IoseSau „Iosif“, priveau unde L-au pus.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)