Evanghelia după Marcu

Capitolul 3

Omul cu mâna paralizată (Mt 12.9-14;Lc 6.6-11)

1. Şi a intrat din nou în sinagogă; şi acolo era un om având mâna paralizatăLit. „uscată“.

2. Şi Îl pândeau dacă-l va vindeca în sabat, ca să-L poată acuza.

3. Şi El a spus omului care avea mâna paralizatăLit. „uscată“: „Ridică-te şi vino în mijloc!“

4. Şi le-a zis: „Este permis în sabat a face bine, sau a face rău? a salva un suflet, sau a omorî?“ Dar ei tăceau.

5. Şi, privind împrejur la ei cu mânie, foarte întristat de împietrirea inimii lor, a spus omului: „Întinde-ţi mâna!“ Şi a întins-o, şi mâna lui s-a refăcutUnele ms. „s-a făcut sănătoasă ca cealaltă“.

6. Şi fariseii*, ieşind îndată, au ţinut sfat cu irodianii* împotriva Lui, cum să-L omoare.

Felurite vindecări (Mt 4.23-25;Lc 6.17-19)

7. Şi Isus S-a retras cu ucenicii Săi spre mare; şi o mare mulţime din Galileea Îl urmaUnele ms. omit „Îl“; alte ms. omit „Îl urma“, şi din Iudeea,

8. şi din Ierusalim, şi din Idumeea şi de dincolo de Iordan; şi cei din jurul Tirului şi Sidonului, o mare mulţime, auzind ce făcea, au venit la El.

9. Şi le-a spus ucenicilor Săi să-I ţină la îndemână o corăbioară, din cauza mulţimii, ca să nu-L îmbulzească;

10. pentru că vindecase pe mulţi, încât toţi câţi aveau boliSau „răni“ Îl împresurau, ca să-L atingă.

11. Şi duhurile* necurate, când Îl vedeau, cădeau înaintea Lui şi strigau, spunând: „Tu* eşti Fiul lui Dumnezeu!“

12. Şi le* mustra mult, ca să nu-L facă să fie cunoscut.

Rânduirea celor doisprezece (Mt 10.1-4;Lc 6.12-16)

13. Şi* S-a suit la munte şi a chemat la Sine pe cine a vrut El.

14. Şi au venit la El; şi a rânduit doisprezece ca să fie cu El şi ca să-i trimită să predice

15. şi să aibă autoritateSau „putere“ să vindece bolile şiUnele ms. omit „să vindece bolile şi“ să scoată demonii.

16. Şi a rânduit pe Simon, căruia i-a* dat numele Petru;

17. şi pe Iacov, al lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui Iacov, şi le-a dat numele Boanerghes, adică: „Fii ai tunetului“;

18. şi pe Andrei şi pe Filip şi pe Bartolomeu şi pe Matei şi pe Toma şi pe Iacov, al lui Alfeu, şi pe Tadeu şi pe Simon CanaanitulFoarte probabil cuvântul ebraic pentru termenul grecesc „Zelotul“

19. şi pe Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.

Isus şi Beelzebul (Mt 12.22-37;Lc 11.14-23;Lc 12.10)

20. Şi·au intrat în casă. Şi din nou mulţimeaUnele ms. „o mulţime“ s-a adunat, încât* nu puteau nici pâine să mănânce.

21. Şi, când au auzit ai SăiSau „rudele Sale“, au venit ca să-L prindă, pentru că* spuneau: „Şi-a ieşit din minţi!“

22. Şi cărturarii, care coborâseră de la Ierusalim, spuneau: „Are* pe BeelzebulSau „Beelzebub““ şi: „Prin căpetenia demonilor scoate demonii“.

23. Şi*, chemându-i la Sine, le-a spus în parabole: „Cum poate Satan să-l scoată afară pe Satan?

24. Şi dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei însăşi, împărăţia aceea nu poate dăinui.

25. Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăşi, casa aceea nu poate dăinui.

26. Şi dacă Satan se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat, nu poate dăinui, ci are un sfârşit.

27. DarUnele ms. omit nimeni* nu poate să jefuiască bunurile celui tare, intrând în casa lui, dacă nu va lega întâi pe cel tare; şi atunci îi va jefui casa.

28. Adevărat* vă spun că toate păcatele vor fi iertate fiilor oamenilor şi orice huleSau „toate hulele“ cu care vor huli;

29. dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va avea iertare niciodată, ci este vinovat de un păcat eternUnele ms. „ci este supus la judecată eternă“

30. (pentru că spuneau: „Are duh necurat“).

Mama şi fraţii lui Isus (Mt 12.46-50;Lc 8.19-21)

31. ŞiUnele ms. „Atunci“ au venit fraţii Lui şi mama LuiUnele ms. „mama Lui şi fraţii Lui“; alte ms. omit „Lui“ şi, stând afară, au trimis la El ca să-L cheme.

32. Şi mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au spusUnele ms. „Îi spun“: „Iată, afară, mama Ta şi fraţii TăiUnele ms. ad. „şi surorile Tale“, Te caută“.

33. Şi El le-a răspuns, zicând: „Cine este mama Mea sau fraţii Mei?“

34. Şi, privind în jur la cei care şedeau împrejurul Lui, a spus: „Iată mama Mea şi fraţii Mei:

35. pentru că oricine va face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate sauLit. „şi“ sorăUnele ms. „sora Mea“ sauLit. „şi“ mamă“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)