Evanghelia după Marcu

Capitolul 1

Lucrarea lui Ioan Botezătorul (Mt 3.1-12;Lc 3.1-18;In 1.19-28)

1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiu* al lui DumnezeuUnele ms. omit „Fiu al lui Dumnezeu“,

2. după cum este scris în Isaia profetulUnele ms. „în profeţi“: „Iată*, Eu trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti caleaUnele ms. ad. „înaintea Ta“;

3. glas* al unuia care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărărileLit. „faceţi drepte cărările Lui“»“.

4. A venit Ioan* botezând în pustiu şi predicândUnele ms. „A venit Ioan Botezătorul în pustiu, predicând“ un botez al pocăinţei spre iertarea păcatelor.

5. Şi tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim ieşeau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.

6. Şi Ioan era îmbrăcat* cu o haină din păr de cămilă şi cu un brâu din piele în jurul mijlocului său şi mânca lăcuste* şi miere sălbatică.

7. Şi predica, spunând: „După mine vine* Cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg cureaua sandalelor.

8. Eu*, în adevăr, v-am botezat în apă, dar El vă va boteza cuLit. „în“, cu sensul de „în puterea Duhului Sfânt“, având natura sau caracterul Duhului Sfânt* Duh Sfânt“.

Botezul lui Isus (Mt 3.13-17;Lc 3.21-22;In 1.29-34)

9. Şi a fost că, în zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan.

10. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschiseSau „despărţite“ şi pe Duhul, ca un porumbel, coborând peste El.

11. Şi a venit un glas din ceruri: „Tu* eşti Fiul Meu PreaiubitSau „cel Preaiubit“, în TineUnele ms. „în care“ Îmi găsesc plăcerea“.

Ispitirea lui Isus (Mt 4.1-11;Lc 4.1-13)

12. Şi îndată Duhul L-a dusLit. „Îl duce“; sau „Îl mână“ afară, în pustiu.

13. Şi a fostUnele ms. ad. „acolo“ în pustiu patruzeci de zile, fiind ispitit de Satan; şi era cu fiarele sălbatice; şi îngerii Îi* slujeau.

Chemarea primilor ucenici (Mt 4.12-22;Lc 4.14-15;Lc 5.1-11;In 1.40-42)

14. Şi, după ce Ioan a fost închisLit. „predat“, Isus a venit în Galileea predicând* Evanghelia ÎmpărăţieiUnele ms. omit lui Dumnezeu

15. şi spunând: „S-a* împlinit timpul şi s-a apropiat* Împărăţia lui Dumnezeu; pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“

16. Şi, trecândUnele ms. „umblând“ pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui SimonUnele ms. omit, aruncând un năvod în mare, pentru că erau pescari.

17. Şi Isus le-a spus: „Veniţi după Mine şi vă voi face să deveniţi pescari de oameni“.

18. Şi îndată, lăsându-şi* plasele, L-au urmat.

19. Şi* mergând de acolo puţinUnele ms. omit „puţin“; alte ms. omit „de acolo“ mai departe, i-a văzut pe Iacov, al lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui; şi ei erau în corabie, reparând plasele.

20. Şi îndată i-a chemat; şi, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedei, în corabie, cu cei tocmiţi, au mers după El.

Isus scoate un duh necurat (Lc 4.31-37)

21. Şi ei* au mers în Capernaum. Şi îndată, în sabat, intrând în sinagogă, îi învăţaUnele ms. „El, în sinagogă, îi învăţa“.

22. Şi* erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că El îi învăţa ca având autoritateSau „putere“, şi nu în felul cărturarilor.

23. Şi era în* sinagoga lor un om cuLit. „în“, cu sensul de „în puterea“ (şi în 5.2) duh necurat şi el striga,

24. spunând: „Ah! Unele ms. omit Ce* avem noi a face cu Tine, Isuse, Nazarineanule? Ai venit ca să ne distrugi? Te ştiu Cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu“.

25. Şi Isus l-a* mustrat, spunând: „Taci şi ieşi din el!“

26. Şi duhul necurat, după ce l-a scuturat* şi a strigat cu glas tare, a ieşit din el.

27. Şi toţi erau uimiţi, încât se întrebau între ei, spunând: „Ce este aceasta? ce învăţătură nouă este aceasta? pentru că El porunceşte cu autoritate şi duhurilor necurateMulte ms. „O învăţătură nouă? El porunceşte şi duhurilor necurate cu autoritate“; sau „O învăţătură nouă cu autoritate? El porunceşte şi duhurilor necurate“ şi ele Îl ascultă!“

28. Şi faima Lui s-a răspândit îndată în tot ţinutul din jur al Galileii.

Vindecări în casalui Petru (Mt 8.14-17;Lc 4.38-44)

29. Şi îndată, ieşind din sinagogă, au intrat în casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacov şi cu Ioan.

30. Şi soacra lui Simon zăcea cu febră; şi îndată I-au vorbit despre ea;

31. şi El S-a apropiat şi a ridicat-o, apucând-o de mână; şi îndatăUnele ms. omit a lăsat-o febra; şi ea le slujea.

32. Şi, când s-a făcut seară*, când a apus soarele, au adus la El pe toţi cei care erau bolnavi şi pe cei demonizaţi;

33. şi toată cetatea era adunată la uşă.

34. Şi a vindecat pe mulţi care sufereau de felurite boli; şi a scos mulţi demoni şi nu-i* lăsa pe demoni să vorbească, pentru că Îl ştiau.

35. Şi, trezindu-Se* dis-de-dimineaţă, pe când era încă noapte, a ieşit şi a mers într-un loc pustiu şi Se ruga acolo.

36. Şi Simon şi cei care erau cu el au mers după El;

37. şi, găsindu-L, I-au spus: „Toţi Te caută“.

38. Şi El le-a spus: „Să* mergem în altă parteUnele ms. omit „în altă parte“, prin aşezările învecinate, ca să predic şi acolo, fiindcă pentru* aceasta am ieşit“.

39. Şi predica* în sinagogile lor, în toată Galileea, şi scotea demonii.

Vindecarea unui lepros (Mt 8.1-4;Lc 5.12-16)

40. Şi a venit la El un lepros, rugându-L şi îngenunchind înaintea Lui şi spunându-I: „Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti“.

41. Iar Isus, făcându-I-se milă, întinzând mâna, l-a atinsUnele ms. „Şi, făcându-I-se milă, întinzând mâna, El l-a atins“ şi i-a spus: „Vreau, fii curăţit!“

42. Şi, pe când vorbea ElUnele ms. omit „pe când vorbea El“, îndată s-a depărtat lepra de la el şi a fost curăţit.

43. Şi, poruncindu-i cu tărie, îndată l-a trimis

44. şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci mergi, arată-te preotului şi adu pentru curăţirea ta ceea ce* a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei“.

45. Dar* el, ieşind, a început să vestească multe şi să răspândească lucrul acesta, încât El nu mai putea să intre pe faţă în cetate, ci era afară, în locuri pustii; şi* veneau la El din toate părţile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)