Evanghelia după Luca

Capitolul 22

Sfat împotriva lui Isus (Mt 26.3-5,14-16;Mc 14.1,2, 10,11;In 11.45-53)

1. Şi se* apropia sărbătoarea Azimelor, numită Paşti,

2. şi preoţii de seamă şi cărturarii căutau* cum să-L omoare, pentru că se temeau de popor.

3. Şi* Satan a intrat în Iuda, zisUnele ms. „numit“ Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.

4. Şi el a mers şi a vorbit cu preoţii de seamăUnele ms. ad. „şi cu cărturarii“ şi cu căpitaniiUnele ms. nearticulat cum să-L dea în mâinile lor.

5. Şi ei s-au bucurat şi au convenit* să-i dea bani.

6. Şi el a promis şi căuta o ocazie ca să-L predea lor fără ştirea mulţimii.

Sărbătorirea Paştelui (Mt 26.17-20,26,29;Mc 14.12-17,25)

7. Şi a venit ziua Azimelor, în care trebuia jertfit paştele.

8. Şi El i-a trimis pe Petru şi pe Ioan, spunând: „Mergeţi şi pregătiţi-ne paştele, ca să mâncăm“.

9. Dar ei I-au spus: „Unde vrei să pregătim?“

10. Şi El le-a spus: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un urcior cu apă; urmaţi-l în casa în care va intra;

11. şi-i veţi spune stăpânului casei: «Învăţătorul îţi zice: Unde este camera de oaspeţi, în care să mănânc paştele cu ucenicii Mei?»

12. Şi elSau „acela“ vă va arăta o cameră mare de sus, aşternută; acolo pregătiţi“.

13. Şi au plecat şi au găsit după cum le spusese El; şi au pregătit paştele.

14. Şi, când a venit ceasul, El a stat la masă, şi apostoliiUnele ms. „cei doisprezece apostoli“; alte ms. „cei doisprezece“ împreună cu El.

15. Şi le-a zis: „Am dorit multLit. „Am dorit cu dor“ să mănânc paştele acesta cu voi înainte de a pătimi;

16. pentru că vă spun că nicidecum nu voi mai mânca din el, până* când va fi împlinit în Împărăţia lui Dumnezeu“.

17. Şi, primind un pahar, a mulţumit şi a spus: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi;

18. pentru că vă spun că nicidecum nu voi bea din rodul viţei până când nu va veni Împărăţia lui Dumnezeu“.

Instituirea Cinei Domnului (Mt 26.26-28;Mc 14.22-24;1Cor 11.23-25)

19. Şi, luând pâine, mulţumind, a frânt şi le-a dat, spunând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; faceţi aceasta în amintirea Mea!“

20. Tot astfel şi paharul, după cină, spunând: „Acest* pahar este noul legământ în sângele Meu, care se varsă pentru voi.

Descoperirea trădătorului (Mt 26.21-25;Mc 14.18-21;In 13.21-30)

21. Dar* iată, mâna celui care Mă vinde este cu Mine la masă.

22. ŞiUnele ms. „Pentru că“ Fiul Omului, în adevăr, Se duce după cum* a fost hotărât; dar vai de omul acela prin care este vândut!“

23. Şi* aceştia au început să se întrebe unul pe altul care deci dintre ei ar fi acela care va face aceasta.

Cine este mai mare

24. Şi a* fost şi o ceartă între ei: care dintre ei să fie considerat a fi mai mare.

25. Şi El le-a* spus: „Împăraţii naţiunilor domnesc peste ele şi cei care exercită autoritate asupra lor se numesc binefăcători.

26. Dar voi* nu veţi fi aşa; ci* cel mai mare între voi să fie ca cel mai tânăr; şi conducătorul, ca cel care slujeşte.

27. Pentru că* cine este mai mare, cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? Nu cel care stă la masă? Iar Eu* sunt în mijlocul vostru ca Cel care slujeşte.

28. Iar voi sunteţi aceia care aţi rămas mereu cu Mine în încercărileSau „ispitele“* Mele.

29. Şi Eu vă* rânduiesc o împărăţie, după cum Tatăl Meu Mi-a rânduit Mie,

30. ca* să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în Împărăţia Mea, şi să* staţi pe tronuri, judecându-le pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel“.

Înştiinţarea lui Petru (Mt 26.33-35;Mc 14.29-31;In 13.36-38)

31. Şi Domnul a spusUnele ms. omit „Şi Domnul a spus“: „Simone, Simone, iată, Satan* v-a cerut ca să cearnă* ca pe grâu.

32. Dar Eu* M-am rugat pentru tine, ca să nu slăbească credinţa ta; şi tu, când te* vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi“.

33. Şi el I-a spus: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi la închisoare şi la moarte“.

34. Şi El a spus: „Petru, îţi spun, nicidecum nu va cânta astăzi cocoşulLit. „cocoş“ (şi în v.61), mai înainte ca tu să tăgăduieşti de trei ori că Mă cunoşti“.

35. Şi* le-a spus: „Când v-am trimis fără pungă şi fără traistă şi fără încălţăminteLit. „sandale“, v-a lipsit ceva?“ Şi ei au spus: „Nimic“.

36. El le-a spus deci: „Dar acum, cine are o pungă, s-o ia; tot astfel şi o traistă; şi cine nu are sabie, să-şi vândă haina şi să-şi cumpere.

37. Pentru că, vă spun, maiUnele ms. omit trebuie să se împlinească în Mine ceea ce este scris: «Şi* a fost socotit printre cei fără de lege»: pentru că şi cele despre Mine au un sfârşit“.

38. Şi ei au spus: „Doamne, iată aici două săbii“. Şi El le-a spus: „Destul!“

Rugăciunea de pe munte (Mt 26.30,36-46;Mc 14.26,32-42)

39. Şi*, ieşind, a* mers, după obiceiul SăuUnele ms. omit, la Muntele Măslinilor, şi L-au urmat şi ucenicii SăiUnele ms. omit.

40. Şi, când* a ajuns la locul acela, le-a spus: „Rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită“.

41. Şi El S-a depărtat de ei cam la o aruncătură de piatră şi a îngenuncheat şi Se ruga,

42. spunând: „Tată, dacă vrei, depărtează paharul acesta de la Mine! Însă nu* voia Mea, ci a Ta să se facă“.

43. Şi I s-a arătat un înger* din cer, întărindu-L.

44. Şi*, fiind în luptă grea, Se ruga mai stăruitor. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături mari de sânge, căzând pe pământ. Unele ms. omit v. 43 şi 44

45. Şi, ridicându-Se de la rugăciunea SaUnele ms. omit, a venit la ucenicii SăiUnele ms. omit şi i-a găsit dormind de întristare.

46. Şi le-a spus: „Pentru ce dormiţi? Ridicaţi-vă şi rugaţi-vă* ca să nu cădeţi în ispită“.

Arestarea lui Isus (Mt 26.47-56;Mc 14.43-50;In 18.3-11)

47. DarUnele ms. omit, pe când vorbea El încă, iată o mulţime, şi cel care se numeşte Iuda, unul din cei doisprezece, mergea înaintea lor; şi s-a apropiat de Isus ca să-L sărute.

48. Şi Isus i-a spus: „Iuda, cu o sărutare Îl dai tu pe Fiul Omului?“

49. Şi cei care erau în jurul Lui, văzând ce avea să urmeze, I-au spusUnele ms. „au spus“: „Doamne, să lovim cu sabia?“

50. Şi unul* dintre ei l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.

51. Şi Isus, răspunzând, a spus: „Lăsaţi, până aici!“ Şi, atingându-iUnele ms. „atingând“ urechea, l-a vindecat.

52. Şi Isus* a zis către preoţii de seamă şi către căpitanii templuluiGr. „hieron“ şi către bătrânii care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?

53. În fiecare zi când eram cu voi în templuGr. „hieron“, n-aţi întins mâinile împotriva Mea; dar* acesta este ceasul vostru şi putereaLit. „autoritatea“ întunericului“.

Tăgăduirea lui Petru (Mt 26.57-58,69-75;Mc 14.53-54,66-72;In 18.13-18,25-27)

54. Şi, apucându-L, L-au luat şi L-au dus în casa marelui preot. Şi Petru Îl urma de departe.

55. Şi, aprinzând un foc în mijlocul curţii şi aşezându-se ei împreună, Petru s-a aşezat între ei.

56. Şi o servitoare, văzându-l stând la focLit. „la lumina focului şi privindu-l ţintă, a spus: „Şi acesta era împreună cu El“.

57. Dar el a tăgăduitUnele ms. „L-a tăgăduit“, spunând: „Femeie, nu-L cunosc“.

58. Şi, la scurt timp, un altul, văzându-l, a spus: „Şi tu eşti dintre ei“. Dar Petru a spus: „Omule, nu sunt“.

59. Şi, după aproape un ceas, un altul întărea acelaşi lucru, spunând: „În adevăr, şi acesta era cu El, pentru că şi el este galileean“.

60. Şi Petru a spus: „Omule, nu ştiu ce spui“. Şi îndată, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.

61. Şi Domnul, întorcându-Se, a privit la Petru. Şi Petru şi-a amintit cuvântul Domnului, cum îi spusese: „Mai înainte* de a cânta cocoşulUnele ms. ad. „astăzi“, Mă vei tăgădui de trei ori“.

62. Şi PetruUnele ms. „el“, ieşind afară, a plâns cu amar.

Isus înaintea sinedriului (Mt 26.59-68;Mc 14.53-65;Mc 15.1;In 18.19-24)

63. Şi oamenii* care-L ţineau pe IsusUnele ms. omit „pe Isus“ Îl batjocoreau şi-L băteau.

64. Şi, acoperindu-I ochii, Unele ms. ad. „Îl loveau peste faţă şi“Îl întrebau, spunând: „Profeţeşte, cine este cel care Te-a lovit?“

65. Şi Îi spuneau multe altele, hulindu-L.

66. Şi, când* s-a făcut ziuă, bătrânii poporului şi preoţii de seamă şi cărturarii s-au* adunat şi L-au dus în sinedriul lor, spunând:

67. „Dacă* Tu eşti Hristosul, spune-ne!“ Şi El le-a spus: „Dacă vă voi spune, nicidecum nu veţi crede;

68. şi dacăUnele ms. ad. „de asemenea“ voi întreba, nicidecum nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumulUnele ms. omit „nici nu-Mi veţi da drumul“.

69. DarUnele ms. omit de acum* Fiul Omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu“.

70. Şi toţi au spus: „Tu deci eşti Fiul lui Dumnezeu?“ Şi El le-a zis: „Voi ziceţi că Eu sunt“.

71. Şi* ei au spus: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Pentru că noi înşine am auzit-o din gura Lui“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)