Evanghelia după Luca

Capitolul 3

Lucrarea lui Ioan Botezătorul (Mt 3.1-12;Mc 1.1-8;In 1.19-28)

1. Şi, în anul al cincisprezecelea al guvernării lui Tiberiu Cezar, Ponţiu Pilat fiind guvernator al Iudeii, şi Irod, tetrarhGuvernator al unui sfert dintr-un ţinut al Galileii, şi Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei şi al regiunii Trahonita, şi Lisania, tetrarh al Abilenei,

2. Ana şi Caiafa fiind* mari preoţiLit. „în timpul marii preoţii a lui Ana şi a lui Caiafa“, Cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.

3. Şi el a venit în tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, predicând un botez al pocăinţei spre* iertarea păcatelor,

4. după cum este scris în cartea cuvintelor profetului IsaiaUnele ms. ad. „care zice“: „Glas* al unuia care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărărileLit. „faceţi drepte cărările Lui“!

5. Orice vale va fi umplută, şi orice munte şi orice deal vor fi coborâte, şi cele strâmbe se vor face drepte, şi cele denivelate, căi netede,

6. şi orice* făpturăLit. „carne“ va vedea mântuirea lui Dumnezeu»“.

7. Deci spunea mulţimilor care ieşeau să fie botezate de el: „Pui* de năpârci, cine v-a înştiinţat să fugiţi de mânia viitoare?

8. Faceţi deci roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi să ziceţi în voi înşivă: «Noi avem pe Avraam ca tată!», pentru că vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice copii lui Avraam.

9. Şi securea este deja pusăLit. „stă deja“ chiar la rădăcina pomilor; deci* orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc“.

10. Şi mulţimile îl întrebau, spunând: „Atunci* ce să facem? Unele ms. „ce vom face?“

11. Şi el, răspunzând, ·le-a spus: „Cine* are două cămăşi să-i deaLit. „să împartă“ celui care nu are; şi cine are mâncare să facă la fel“.

12. Şi au* venit şi vameşi ca să fie botezaţi şi i-au spus: „Învăţătorule, ce să facem?j“

13. Şi el le-a spus: „Nu* luaţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit“.

14. Şi îl întrebau şi unii ostaşi, spunând: „Şi noi, ce să facem? Unele ms. „ce vom face?““ Şi el le spunea: „Nu asupriţi pe nimeni, nici* nu acuzaţi fără temei şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră“.

15. Iar pe când poporul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă n-ar fi el Hristosul,

16. Ioan a răspuns tuturor, zicând: „Eu*, în adevăr, vă botez cu apă; dar vine Cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalelor; El vă va boteza cuLit. „în“, cu sensul de „în puterea Duhului Sfânt“, având natura sau caracterul Duhului Sfânt Duh Sfânt şi cu foc:

17. Cel a cărui vânturătoare este în mâna Sa; şi* Îşi va curăţa în întregime aria şi va aduna grâul în grânarul Său, iar pleava o va arde cu foc de nestins“.

18. Deci, dând încă multe alte îndemnuri, el predica poporului Evanghelia.

19. Iar* Irod, tetrarhul, fiind mustrat de el pentru Irodiada, soţia fratelui săuUnele ms. ad. „Filip“, şi pentru toate relele pe care le făcuse Irod,

20. a adăugat la toate şi aceasta, că l-a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul lui Isus (Mt 3.13-17;Mc 1.9-11;In 1.29-34)

21. Şi a fost că, după ce a fost botezat tot poporul, fiind botezat şi Isus, şi rugându-Se, cerul s-a deschis

22. şi Duhul Sfânt a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel; şi a venit un glas din cerUnele ms. ad. „spunând“: „Tu eşti Fiul Meu PreaiubitLit. „Fiul Meu cel Preaiubit“, în Tine Îmi găsesc plăcerea!“

Genealogia lui Isus (Mt 1.1-17)

23. Şi Isus Însuşi era de aproape* treizeci de ani când a început să predice, fiind, după cum se presupunea, fiu* al lui Iosif, al lui Eli,

24. al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Iana, al lui Iosif,

25. al lui Matatia, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nagai,

26. al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semei, al lui Iosif, al lui Iuda,

27. al lui Ioanan, al lui Resa, al lui Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri,

28. al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmodam, al lui Er,

29. al lui Iose, al lui Eliezer, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi,

30. al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionan, al lui Eliachim,

31. al lui Melea, al lui Mena, al lui Matata, al lui Natan*, al lui* David,

32. al* lui Iese, al lui Obed, al lui Boaz, al lui Salmon, al lui Naason,

33. al lui Aminadab, al lui Aram, al lui ArniUnele ms. omit „al lui Arni“, al lui Esrom, al lui Fares, al lui Iuda,

34. al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al* lui Tara, al lui Nahor,

35. al lui Saruh, al lui Ragau, al lui Falec, al lui Eber, al lui Sala,

36. al lui Cainan, al* lui Arfaxad, al lui Sem, al* lui Noe, al lui Lameh,

37. al lui Matusala, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleel, al lui Cainan,

38. al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al* lui Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)