Evanghelia după Luca

Capitolul 6

Isus, Domn şi al sabatului (Mt 12.1-8;Mc 2.23-28)

1. Şi a fost că, în Unele ms. ad. „al doilea după primul“ (potrivit sărbătorilor iudaice din Lev. 23)sabat, El trecea prin semănături; şi ucenicii Săi smulgeau spice şi mâncau, frecându-le cu mâinile.

2. Dar unii dintre farisei le-au spusUnele ms. „au spus“: „De ce faceţi ce* nu este permis a faceUnele ms. omit „a face“ în sabat?“

3. Şi Isus, răspunzând, le-a spus: „Nici aceasta n-aţi citit, ce* a făcut David, când a flămânzit, el şi cei care erau cu el?

4. CumUnele ms. omit a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat pâinile punerii înainte şi a mâncat şi a dat şi celor care erau cu el ceea* ce nu este permis decât numai preoţilor să mănânce?“

5. Şi le-a spus: „Fiul Omului este Domn şi al sabatului“.

Omul cu mâna paralizată (Mt 12.9-14;Mc 3.1-6)

6. Şi a fost că şiUnele ms. omit într-un* alt sabat, El a intrat în sinagogă şi îi învăţa; şi acolo era un om şi mâna lui dreaptă era paralizatăLit. „uscată“.

7. Şi cărturarii şi fariseii Unele ms. ad. „Îl“pândeau, dacă va vindeca în sabat, ca să-I găsească vină.

8. Dar El le ştia gândurile şi i-a spus omului care avea mâna paralizată: „Ridică-te şi stai în mijloc!“ Şi el s-a ridicat şi a stat acolo.

9. Isus deci le-a zis: „Vă voi întrebaUnele ms. „Vă voi întreba ceva: «Este permis…?»“; alte ms. „Vă voi întreba: «Ce este permis…?»“; alte ms. „Întreb“ dacă este permis în sabat: a face bine, sau a face rău? A salva un suflet, sau a-l pierde?“

10. Şi, privind împrejur la toţi, i-a spusUnele ms. „i-a spus omului“: „Întinde-ţi mâna!“ Şi el a făcut aşaUnele ms. omit şi mâna lui s-a refăcutUnele ms. ad. „întreagă“; alte ms. „s-a făcut sănătoasă“ ca cealaltăUnele ms. omit „ca cealaltă“.

11. Dar ei s-au umplut de furie şi vorbeau între ei ce să-I facă lui Isus.

Alegerea celor doisprezece (Mt 10.1-4;Mc 3.13-19)

12. Şi a fost că, în* zilele acelea, El a ieşit la munte, ca să Se roage; şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

13. Şi, când s-a făcut ziuă, i-a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit şi apostoli:

14. pe Simon, pe* care l-a numit şi PetruPiatră, şi pe Andrei, fratele lui, şiUnele ms. omit pe Iacov şi Ioan, şiUnele ms. omit pe Filip şi Bartolomeu,

15. şiUnele ms. omit pe Matei şi Toma, şi pe Iacov, al lui Alfeu, şi pe Simon, numit Zelotul,

16. şiUnele ms. omit pe Iuda, frate* al lui Iacov, şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut şiUnele ms. omit trădător.

Felurite vindecări (Mt 4.23-25;Mc 3.7-12)

17. Şi, coborând împreună cu ei, a stat pe un loc şes, El şi o mulţime de ucenici ai Săi, şi o mare mulţime de popor din toată Iudeea, şi din Ierusalim, şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor;

18. şi cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţiUnele ms. „şi cei chinuiţi de duhuri; şi erau vindecaţi“.

19. Şi toată mulţimea căuta* să-L atingă, pentru că o putere ieşea* din El şi îi vindeca pe toţi.

Fericiri şi vaiuri (Mt 5.1-12)

20. Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, spunea: „Ferice* de voi, cei săraci, pentru că a voastră este Împărăţia lui Dumnezeu.

21. Ferice* de voi, cei flămânzi acum, pentru că veţi fi săturaţi. Ferice* de voi, cei care plângeţi acum, pentru că veţi râde.

22. Fericiţi* sunteţi voi când oamenii vă vor urî şi când vă* vor alungaVă vor despărţi de ei, vă vor exclude dintre ei şi vor defăima şi vor lepăda numele vostru ca rău, din cauza Fiului Omului.

23. Bucuraţi-vă* în ziua aceea şi săltaţi de bucurie, pentru că, iată, răsplata voastră este mare în cer; pentru că la fel* le făceau părinţii lor profeţilor.

24. Dar* vai de voi, bogaţilor*, pentru că vă* primiţi mângâierea.

25. Vai* de voi, care sunteţi sătuiUnele ms. ad. „acum“, pentru că veţi flămânzi. Vai* de voiUnele ms. omit „de voi“, care râdeţi acum, pentru că vă veţi jeli şi veţi plânge.

26. Vai* de voiUnele ms. omit „de voi“ când toţi oamenii vor vorbi bine de voi, pentru că la fel le făceau părinţii lor falşilor profeţi.

Iubirea vrăjmaşilor (Mt 5.38-48)

27. Dar vouă, care ascultaţi, vă spun: Iubiţi* pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc,

28. binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, Unele ms. ad. „şi“rugaţi-vă* pentru cei care se poartă rău cu voi.

29. Celui care te loveşte peste un obraz, dă-i-l şi pe celălalt. Şi de la cel* care îţi ia haina, nici cămaşa nu o opri.

30. Unele ms. ad. „Şi“Oricui* îţi cere, dă-i; şi de la cel care îţi ia ale tale, nu cere înapoi.

31. Şi cum* voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor la fel.

32. Şi dacă* iubiţi pe aceia care vă iubesc, ce mulţumireLit. „har“, „favoare“ aveţi? Pentru că şi păcătoşii iubesc pe aceia care îi iubesc pe ei.

33. Şi dacă faceţi bine celor care vă fac bine, ce mulţumireLit. „har“, „favoare“ aveţi? Pentru că şi păcătoşii fac la fel.

34. Şi* dacă împrumutaţi celor de la care speraţi să primiţi înapoi, ce mulţumireLit. „har“, „favoare“ aveţi? Unele ms. ad. „Pentru că“Şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primeascăÎnapoi la fel.

35. Însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi împrumutaţi*, nesperând nimic înapoi, şi răsplata voastră va fi mare şi veţi* fi fii ai Celui Preaînalt; pentru că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.

36. Fiţi* deciUnele ms. omit îndurători, după cum şi Tatăl vostru este îndurător.

Judecarea altora

37. Şi nu* judecaţi, şi nicidecum nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi, şi nicidecum nu veţi fi condamnaţi; iertaţi, şi vi se va ierta.

38. Daţi*, şi vi se va da; o măsură bună, îndesată şi clătinată şi vărsându-se pe deasupra vă vor da în sân*, deoarece, cu* aceeaşi măsură cu care măsuraţi, vi se va măsuraÎnapoi“.

Parabola cu paiul şi bârna (Mt 7.1-5)

39. Şi le-a spus şiUnele ms. omit o parabolă: „Poate* oare un orb să călăuzească pe un orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?

40. Nu* este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar oricine, când va fi împlinit, va fi ca învăţătorul său.

41. Dar de* ce vezi paiul care este în ochiul fratelui tău şi nu zăreşti bârna care este în ochiul tău?

42. SauUnele ms. omit cum poţi spune fratelui tău: «Frate, lasă-mă să scot paiul care este în ochiul tău», nevăzând tu însuţi bârna care este în ochiul tău? Făţarnicule, scoate* întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea limpede să scoţi paiul care este în ochiul fratelui tău.

Parabola celor doi pomi (Mt 7. 15-20;Mt 12.33-37)

43. Pentru că nu este pom bun care să facă rod răuSau „stricat“, „putred“, Unele ms. ad. „tot astfel“nici pom răuSau „stricat“, „putred“ care să facă rod bun;

44. pentru că fiecare pom se cunoaşte după rodul lui; pentru că nu se culeg smochine din spini, nici nu se adună struguri din mărăciniş.

45. Omul bun, din comoara bună a inimii lui, scoate ce este bun şi omulUnele ms. omit rău din comoara reaUnele ms. „din cea rea“; alte ms. ad. „a inimii lui“ scoate ce este rău: pentru că din prisosul inimii vorbeşte gura lui.

Parabola celor două case (Mt 7.21-27)

46. Şi pentru* ce Mă chemaţi: «Doamne, Doamne!», şi nu faceţi ce spun?

47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face.

48. Este asemenea unui om care, zidind o casă, a săpat şi a adâncit şi a pus temelia pe stâncă; şi, venind apă mare, şuvoiul s-a năpustit peste casa aceea şi n-a putut s-o clatine, pentru că fusese întemeiată pe stâncăUnele ms. „pentru că fusese bine zidită“.

49. Şi cine a auzit şi nu a făcut este asemenea unui om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, peste care s-a năpustit şuvoiul, şi îndată a căzut, şi prăbuşirea acelei case a fost mare“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)