Daniel

Capitolul 9

Rugăciunea lui Daniel

1. În anul întâi* al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din sămânţa mezilor, care a împărăţit peste împărăţia caldeenilor,

2. în anul întâi al împărăţiei lui, eu, Daniel, am înţeles din cărţi că numărul anilor pentru care fusese cuvântul Domnului către profetul Ieremia*, pentru împlinirea pustiirilorSau „dărâmării“ Ierusalimului era şaptezeci de ani.

3. Şi mi-am îndreptat* faţa către Domnul Dumnezeu, ca să-L caut prin rugăciune şi cereri, cu post şi sac şi cenuşă.

4. Şi m-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi mi-am făcut mărturisirea şi am zis: «Vai, Doamne*, DumnezeuleSau „Dumnezeul cel mare şi înfricoşător, care păstrează legământul şi îndurarea către cei care îl iubesc şi păzesc poruncile Lui“ mare şi înfricoşător, care păstrezi legământul şi îndurarea către cei care Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!

5. Noi* am păcătuit şi am făcut nelegiuire şi am făcut ce este rău şi ne-am răzvrătit, abătându-ne de la poruncile Tale şi de la judecăţile Tale.

6. Şi n-am ascultat* de slujitorii Tăi, profeţii, care au vorbit în Numele Tău către împăraţii noştri, căpeteniile noastre şi părinţii noştri şi către tot poporul ţării.

7. A Ta*, Doamne, este dreptatea, iar a noastră este ruşinea feţei, cum se arată în ziua aceasta bărbaţilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, celor de aproape şi celor de departe, în toate ţările unde i-ai alungat din cauza necredincioşiei lor, cu care au fost necredincioşi împotriva Ta.

8. DoamneSauDoamne“, a noastră este ruşinea feţei, a împăraţilor noştri, a căpeteniilor noastre şi a părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta.

9. La Domnul Dumnezeul nostru* sunt îndurări şi iertări;

10. pentru că ne-am răzvrătit împotriva Lui. Şi n-am ascultat* de glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să umblăm în legile Lui, pe care ni le-a pus înainte prin slujitorii Săi, profeţii.

11. Şi tot Israelul* a călcat legea Ta şi s-a abătut, ca să nu asculte de glasul Tău. Şi s-au vărsat peste noi blestemul şi jurământul care este scris în legea* lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva Lui.

12. Şi El a împlinit* cuvintele Sale, pe care le-a spus împotriva noastră şi împotriva judecătorilor noştri, care ne-au judecat, aducând asupra noastră un rău mare, încât nu s-a întâmplat* sub toate cerurile cum s-a întâmplat asupra Ierusalimului.

13. Cum* este scris în legea lui Moise, tot răul acesta a venit asupra noastră; cu toate acestea, noi n-am căutat* faţa Domnului Dumnezeului nostru, ca să ne întoarcem de la nelegiuirile noastre şi să înţelegem adevărul Tău.

14. Şi Domnul a vegheat* asupra răului şi l-a adus peste noi; pentru că Domnul Dumnezeul nostru este drept* în toate faptele Sale pe care le-a făcutSau „le face“ şi noi n-am ascultat* de glasul Lui.

15. Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, care ai scos* pe poporul Tău din ţara Egiptului cu mână tare şi Ţi-ai făcut un Nume*, ca în ziua aceasta: noi am păcătuit, noi am făcut rău.

16. Doamne, după toate dreptăţileDupă arătarea dreptăţii* Tale, să se întoarcă, Te rog, mânia Ta şi furia Ta de la cetatea Ta, Ierusalim, muntele* Tău cel sfânt; căci pentru păcatele noastre şi pentru nelegiuirile* părinţilor noştri, Ierusalimul* şi poporul Tău au ajuns o batjocură* pentru toţi cei din jurul nostru.

17. Şi acum, Dumnezeul nostru, ascultă rugăciunea robului Tău şi cererile lui şi, pentru Domnul, fă* să strălucească faţa Ta peste locaşul Tău cel sfânt care este pustiit*.

18. Pleacă-Ţi* urechea, Dumnezeul meu, şi ascultă; deschide-Ţi ochii şi vezi* pustiirile noastre şi cetatea care este numită după Numele* Tău! Pentru că noi nu aducemLit. „nu facem să cadă“ rugăciunile noastre înaintea Ta pentru dreptăţile noastre, ci pentru multele Tale îndurări.

19. Doamne, ascultă! Doamne, iartă! Doamne, auzi şi lucrează; nu întârzia, pentru* Tine, Dumnezeul meu, pentru că cetatea Ta şi poporul Tău se numesc după Numele Tău».

Răspunsul la rugăciune: Cele şaptezeci de săptămâni

20. Şi, pe când* vorbeam şi mă rugam şi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu Israel şi aduceam cererea mea înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu,

21. pe când încă vorbeam în rugăciune, bărbatul Gabriel*, pe care-l văzusem în viziune mai înainte, zburând repede, s-a atins* de mine cam în timpul* jertfei de searăJertfei de mâncare de seară.

22. Şi m-a făcut să înţeleg şi mi-a vorbit şi a zis: «Daniele, am ieşit acum ca să-ţi dau înţelepciune şi pricepere.

23. La începutul cererilor tale a ieşit cuvântul şi eu am venit*ţi-l fac cunoscut, pentru că tu eşti foarte mult iubit*. De aceea înţelege* cuvântul şi pricepe viziunea!

24. Şaptezeci de săptămâni* au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte pentru a încetaSau „a termina cu“ fărădelegea şi pentru a pune capăt păcatelorSau „a pecetlui păcatele“* şi pentru a ispăşiSau „a ierta“ nelegiuirea şi pentru a aduce dreptatea* eternă şi pentru a pecetlui viziunea şi profetul şi pentru a unge* pe Sfântul Sfinţilor.

25. Ia aminte* deci şi înţelege: de la ieşirea* cuvântului pentru aşezarea din nou şi pentru reconstruirea Ierusalimului până la UnsulEbr. „Mesia“*, Conducătorul*, sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; strada şi şanţul vor fi construite din nou, chiar în timpuri* de strâmtorare.

26. Şi, după cele şaizeci şi două de săptămâni, Unsul* va fi nimicit şi nu va avea nimic; şi poporul* unui conducător care va veni va distruge* cetatea şi sfântul locaş* şi sfârşitul* ei va fi cu un potop*; şi până la sfârşit va fi război: pustiirile hotărâte.

27. Şi el va întări un legământ cu cei mulţiDin poporul Israel, o săptămână; şi la jumătateaLit. „în împărţirea“ săptămânii* va face să înceteze* jertfa şi darul de mâncare; şi pe aripa protectoare a urâciunilor* va veni un pustiitorSau „şi urâciunile (idolii) pustiitorului vor fi pe vârful templului“, până când nimicirea* şi ce este hotărât se vor vărsa asupra pustiitoruluiSau „asupra celei pustiite“»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)