Daniel

Capitolul 3

Cei trei tineri în cuptorul cu foc

1. ✸ Împăratul Nebucadneţar a făcut un chipSau „o statuie“* de aur; înălţimea lui era de şaizeci de coţi şi lăţimea lui de şase coţiProbabil 27 metri înălţime şi 2,70 metri lăţime; l-a ridicat în câmpia Dura, în provincia Babilonului.

2. Şi împăratul Nebucadneţar a trimis să-i adune pe satrapi*, pe căpetenii şi pe guvernatori, pe judecători, pe vistiernici, pe consilieri, pe legiuitori şi pe toţi conducătorii provinciilor, să vină la dedicarea chipului pe care-l ridicase împăratul Nebucadneţar.

3. Atunci satrapii, căpeteniile şi guvernatorii, judecătorii, vistiernicii, consilierii, legiuitorii şi toţi conducătorii provinciilor s-au adunat la dedicarea chipului pe care-l ridicase împăratul Nebucadneţar; şi au stat înaintea chipului pe care-l ridicase Nebucadneţar.

4. Şi crainicul a strigat cu putere: „Popoarelor*, naţiunilorSau „triburi ale popoarelor“* şi limbilor, vi se porunceşte:

5. Când veţi auzi sunetul cornului, al cavalului, al lăutei, al lireiLiră triunghiulară, al psalterionului, al cimpoiului şi al tuturor instrumentelor muzicale, să cădeţi la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a ridicat împăratul Nebucadneţar.

6. Şi cine nu va cădea la pământ şi nu se va închina va fi aruncat* în acelaşi ceas în mijlocul unui cuptor care arde cu foc“.

7. De aceea, la timpul acela, când au auzit toate popoarele sunetul cornului, al cavalului, al lăutei, al lirei, al psalterionului şi a tot felul de instrumente muzicale, toate popoarele, naţiunile şi limbile au căzut la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l ridicase împăratul Nebucadneţar.

8. De aceea, în acel timp, câţiva bărbaţi caldeeni s-au apropiat* şi i-au acuzatLit. „au mâncat bucăţi“* pe iudei.

9. Ei au răspuns şi au zis împăratului Nebucadneţar: „Veşnic* să trăieşti, împărate!

10. Tu, împărate, ai dat o hotărâre ca orice om care va auzi sunetul cornului, al cavalului, al lăutei, al lirei, al psalterionului şi al cimpoiului şi a tot felul de instrumente muzicale să cadă la pământ şi să se închine chipului de aur.

11. Şi oricine nu va cădea la pământ şi nu se va închina să fie aruncat în mijlocul unui cuptor care arde cu foc.

12. Sunt câţiva* bărbaţi iudei pe care i-ai pus peste treburile provinciei Babilonului: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Oamenii aceştia, împărate, n-au ţinut seama de tine; ei nu slujescSau „nu se roagă“ dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai ridicat tu“.

13. Atunci Nebucadneţar, cu mânie şi furie, a poruncit să-i aducă pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Atunci au adus pe oamenii aceştia înaintea împăratului.

14. Nebucadneţar a răspuns şi le-a zis: „Înadins, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am ridicat?

15. Acum, dacă sunteţi gata în clipa când veţi auzi sunetul cornului, al cavalului, al lăutei, al lirei, al psalterionului şi al cimpoiului şi a tot felul de instrumente muzicale, să cădeţi la pământ şi să vă închinaţi* chipului pe care l-am făcut, bine; iar dacă nu vă veţi închina, veţi fi aruncaţi în acelaşi ceas în mijlocul unui cuptor care arde cu foc; şi cine* este dumnezeul acela care vă va scăpa din mâinile mele?“

16. Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns şi au zis împăratului: „O, Nebucadneţar, noi* n-avem nevoie să-ţi răspundem asupra acestui lucru.

17. Dacă este aşa, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scape din cuptorul care arde cu foc; şi ne va scăpa din mâna ta, împărate!

18. Şi dacă nu, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai ridicat“.

19. Atunci Nebucadneţar s-a umplut de mânie* şi chipul feţei lui s-a schimbat împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego; el a vorbit şi a poruncit să înfierbânte cuptorul de şapte ori mai mult decât se obişnuiaLit. „decât se văzuse“ să fie înfierbântat.

20. Şi a poruncit celor mai puternici bărbaţi care erau în oştirea lui să-i lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi să-i arunce în cuptorul care ardea cu foc.

21. Atunci bărbaţii aceştia au fost legaţi cu pantaloniiObiect de îmbrăcăminte larg care acoperea coapsele şi picioarele, folosit în special de perşi lor, tunicile lor şi mantalele lor şi veşmintele lor şi au fost aruncaţi în mijlocul cuptorului care ardea cu foc.

22. Şi pentru că porunca împăratului era aspră şi cuptorul foarte fierbinte, flacăra focului i-a omorât pe bărbaţii aceia care-i ridicaseră pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.

23. Şi aceşti trei bărbaţi, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi în mijlocul cuptorului care ardea cu foc.

24. Atunci împăratul Nebucadneţar a rămas uimit şi s-a ridicat în grabă, a vorbit şi a zis consilierilor* săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei bărbaţi legaţi?“ Ei au răspuns şi au zis împăratului: „Adevărat, împărate!“

25. El a răspuns şi a zis: „Iată, eu văd patru bărbaţi dezlegaţi umblând* în mijlocul focului şi n-au nici o vătămare; şi înfăţişarea celui de-al patrulea este ca a unui fiu* de dumnezei“.

26. Atunci Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului care ardea cu foc, a vorbit şi a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi şi veniţi!“

Atunci Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.

27. Şi satrapii, căpeteniile şi guvernatorii şi consilierii împăratului s-au adunat şi i-au văzut pe bărbaţii aceştia, asupra* trupurilor cărora focul n-avusese nici o putere, şi nici un păr de pe capul lor nu se pârlise şi pantalonii lor nu se schimbaseră, nici miros de foc nu trecuse asupra lor.

28. Nebucadneţar a vorbit şi a zis: „Binecuvântat fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe Îngerul Său şi a scăpat pe slujitorii Săi care s-au încrezut* în El şi care au schimbat cuvântul împăratului şi şi-au dat trupurile, ca să nu slujească şi nici să nu se închine vreunui alt dumnezeu decât Dumnezeului lor.

29. De aceea* dau o hotărâre ca în orice popor, naţiune şi limbă, cine va vorbi ceva rău împotriva Dumnezeului lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego să fie tăiat* în bucăţi şi casa lui să fie făcută o grămadă de gunoi, pentru că nu este un alt Dumnezeu care să poată salva* în felul acesta“.

30. Atunci împăratul i-a avansat pe Şadrac, pe Meşac şi pe Abed-Nego în provincia Babilonului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)