Geneza (Facerea)

Sau întîia carte a lui Moise

Capitolul 7

Noe intră în corabie.

1. Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.

2. Ia cu tine cîte şapte perechi din toate dobitoacele curate, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sînt curate, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască;

3. şi cîte şapte perechi de asemenea, din păsările cerului, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămînţa pe toată faţa pămîntului.

4. Căci după şapte zile, voi face să ploaie pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi voi şterge astfel de pe faţa pămîntului toate făpturile pe care le-am făcut.“

5. Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul.

6. Noe era de şase sute de ani, cînd a venit potopul pe pămînt.

7. Şi Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului.

8. Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se tîrăşte pe pămînt,

9. au intrat în corabie la Noe, două cîte două, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, aşa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10. După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pămînt.

11. În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea,

s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor.

12. Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13. În aceeaşi zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:

14. ei, şi toate fiarele cîmpului, după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate tîrîtoarele care se tîrăsc pe pămînt după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.

15. Au intrat în corabie la Noe, două cîte două, din orice făptură care are suflare de viaţă.

16. Cele care au intrat, erau cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uşa după el.

17. Potopul a fost patruzeci de zile pe pămînt. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pămîntului.

18. Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pămînt, şi corabia plutea pe deasupra apelor.

19. Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sînt supt cerul întreg, au fost acoperiţi.

20. Cu cincisprezece coţi sau înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi.

21. Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pămînt, atît păsările cît şi vitele şi fiarele, tot ce se tîra pe pămînt, şi toţi oamenii.

22. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pămîntul uscat, a murit.

23. Toate făpturile care erau pe faţa pămîntului au fost nimicite, de la om pînă la vite, pînă latîrîtoare şi pînă la păsările cerului: au fost nimicite de pe pămînt. N-a rămas decît Noe şi ce era cu el în corabie.

24. Apele au fost mari pe pămînt o sută cincizeci de zile.