Ezra

Capitolul 10

Despărţirea de femeile străine

1. Şi, pe când* se ruga Ezra şi mărturisea plângând şi căzând la pământ înaintea* casei lui Dumnezeu, s-a strâns* la el din Israel o foarte mare adunare de bărbaţi şi de femei şi de copii: pentru că poporul plângea foarte multLit. „plângea cu mare plângere“.

2. Şi Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a răspuns şi a zis lui Ezra: „Noi am lucrat cu necredincioşie* împotriva Dumnezeului nostru şi am luat soţii străine dintre popoarele ţării. Totuşi acum este o speranţă pentru Israel în această privinţă.

3. Şi acum să facem legământ* cu Dumnezeul nostru că vom alunga toate soţiile şi pe cei care s-au născut din ele, după sfatul domnului meu şi al acelora care tremură* la porunca* Dumnezeului nostru; şi facă-se după* lege.

4. Ridică-te, pentru că a ta este lucrarea, şi noi vom fi cu tine. Fii curajos* şi lucrează!“

5. Şi Ezra s-a ridicat şi a pus pe căpeteniile preoţilor, ale leviţilor şi ale întregului Israel să jure* că vor face după cuvântul acesta. Şi au jurat.

6. Şi Ezra s-a ridicat dinaintea casei lui Dumnezeu şi a mers în camera lui Iohanan, fiul lui Eliaşib, şi a intrat acolo; şi n-a mâncat pâine* şi n-a băut apă, pentru că se jelea pentru necredincioşiile celor care fuseseră deportaţi.

7. Şi au strigat în Iuda şi în Ierusalim către toţi fiii deportării, ca să se adune la Ierusalim;

8. şi că oricine nu va veni în trei zile, după sfatul căpeteniilor şi al bătrânilor, toată averea îi va fi confiscatăLit. „nimicită prin blestem“, iar el va fi dat afară din adunarea celor care au fost deportaţi.

9. Atunci toţi bărbaţii lui Iuda şi ai lui Beniamin s-au adunat la Ierusalim în trei zile. Era în luna a noua, în a douăzecea zi a lunii. Şi tot poporul* şedea în locul deschis al casei lui Dumnezeu, tremurând din cauza aceasta şi din cauza ploilor torenţiale.

10. Şi preotul Ezra s-a ridicat şi le-a zis: „Aţi lucrat cu necredincioşie şi aţi luat soţii străine, ca să măriţi vina lui Israel.

11. Şi acum faceţi o mărturisire* Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi faceţi plăcerea Lui şi despărţiţi-vă* de popoarele ţării şi de soţiile străine“.

12. Şi toată adunarea a răspuns şi a zis cu glas tare: „Cum ai zis, aşa trebuie să facem.

13. Dar poporul este mult şi este un timp de ploaie mare şi nu putem sta afară şi nici nu este lucru de o zi sau două: pentru că suntem mulţi care am lucrat cu necredincioşie în privinţa aceasta.

14. Deci să stea căpeteniile noastre pentru toată adunarea, iar toţi câţi au luat soţii străine în cetăţile noastre să vină la timpuri hotărâte, şi cu ei bătrânii fiecărei cetăţi şi judecătorii ei, până se va întoarce de la noi aprinderea mâniei* Dumnezeului nostru în privinţa aceasta“.

15. Singuri Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzia, fiul lui Ticva, s-au împotrivitLit. „au stat împotriva“ acestui lucru; şi Meşulam* şi Şabtai, levitul, i-au ajutat.

16. Şi fiii deportării aşa au făcut. Şi preotul Ezra şi unii* dintre capii părinteşti au fost despărţiţi după casele lor părinteşti, şi toţi după numeSau „cu nume“, „renumiţi“. Şi au stat jos în ziua întâi a lunii a zecea, ca să cerceteze lucrul acesta.

17. Şi, în ziua întâi a lunii întâi, au terminat cu toţi bărbaţii care luaseră soţii străine.

18. Şi dintre fiii preoţilor s-au găsit unii care luaseră soţii străine: dintre fiii lui Iosua*, fiul lui Ioţadac, şi fraţii săi: Maaseia şi Eliezer şi Iarib şi Ghedalia.

19. Şi ei şi-au dat* mâna că vor îndepărta pe soţiile lor şi au adus un berbec din turmă ca jertfă pentru vina* lor.

20. Şi dintre fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia.

21. Şi dintre fiii lui Harim: Maaseia şi Ilie şi Şemaia şi Iehiel şi Ozia.

22. Şi dintre fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa.

23. Şi dintre leviţi: Iozabad şi Şimei şi Chelaia (sau Chelita), Petahia, Iuda şi Eliezer.

24. Şi dintre cântăreţi: Eliaşib; şi dintre uşieri: Şalum şi Telem şi Uri.

25. Şi din Israel: dintre fiii lui Pareoş*: Ramia şi Iziia şi Malchiia şi Miiamin şi Eleazar şi Malchiia şi Benaia;

26. şi dintre fiii lui Elam: Matania, Zaharia şi Iehiel şi Abdi şi Ieremot şi Ilie;

27. şi dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania şi Ieremot şi Zabad şi Aziza;

28. şi dintre fiii lui Bebai*: Iohanan, Hanania, Zabai, Atlai;

29. şi dintre fiii lui Bani: Meşulam, Maluc şi Adaia, Iaşub şi Şeal şi Ramot;

30. şi dintre fiii lui Pahat-Moab*: Adna şi Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel şi Binui şi Manase;

31. şi dintre fiii lui Harim: Eliezer, Işiia, Malchiia, Şemaia, Simeon,

32. Beniamin, Maluc, Şemaria;

33. dintre fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase, Şimei;

34. dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram şi Uel,

35. Benaia, Bedia, Cheluhu,

36. Vania, Meremot, Eliaşib,

37. Matania, Matnai şi IaasaiSau „Iaasu“

38. şi Bani şi Binui, Şimei

39. şi Şelemia şi Natan şi Adaia

40. şi Macnadbai, Şaşai, Şarai,

41. Azareel şi Şelemia, Şemaria,

42. Şalum, Amaria, Iosif;

43. dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, IadaiSau „Ido“ şi Ioel, Benaia.

44. Toţi aceştia luaseră soţii străine; şi erau între ei soţii de la care aveau fii. Cărţile Ezra şi Neemia formau un singur volum în original, însă traducerea Bibliei în latină, Vulgata (în sec. IV d.H.), a făcut despărţirea între 1Ezra şi 2Ezra, aceasta din urmă fiind numită mai târziu NeemiaTraducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)