Ezra

Capitolul 2

Numărul celor întorşi în Iuda

1. Şi aceştia sunt fiii* provincieiFiii lui Iuda care s-au suit din captivitate, din aceia care fuseseră deportaţi*, pe care Nebucadneţar, împăratul Babilonului, i-a deportat la Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea sa;

2. ei au venit cu Zorobabel*, Iosua, Neemia, Seraia*, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor poporului lui Israel:

3. fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;

4. fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;

5. fiii lui Arah*, şapte sute şaptezeci şi cinci;

6. fiii lui Pahat-Moab*, dintre fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;

7. fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

8. fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;

9. fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;

10. fiii lui Bani*, şase sute patruzeci şi doi;

11. fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei;

12. fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;

13. fiii lui Adonicam*, şase sute şaizeci şi şase;

14. fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;

15. fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;

16. fiii lui Ater, din Ezechia: nouăzeci şi opt;

17. fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei;

18. fiii lui Iora, o sută doisprezece;

19. fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;

20. fiii lui GhibarGabaon*, nouăzeci şi cinci;

21. fiii Betleemului*, o sută douăzeci şi trei;

22. bărbaţii din Netofa, cincizeci şi şase;

23. bărbaţii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;

24. fiii Azmavetului*, patruzeci şi doi;

25. fiii Chiriat-Arimului*, ai Chefirei şi ai Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;

26. fiii Ramei* şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;

27. bărbaţii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;

28. bărbaţii din Betel şi din Ai, două sute douăzeci şi trei;

29. fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;

30. fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;

31. fiii celuilalt Elam*, o mie două sute cincizeci şi patru;

32. fiii lui Harim, trei sute douăzeci;

33. fiii lui Lod, ai lui Hadid şi ai lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;

34. fiii Ierihonului*, trei sute patruzeci şi cinci;

35. fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci;

36. preoţii*: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;

37. fiii lui Imer*, o mie cincizeci şi doi;

38. fiii lui Paşhur*, o mie două sute patruzeci şi şapte;

39. fiii lui Harim*, o mie şaptesprezece;

40. leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, dintre fiii lui Hodavia*, şaptezeci şi patru;

41. cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt;

42. fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, în total o sută treizeci şi nouă;

43. netinimiiSlujitori ai templului subordonaţi preoţilor, probabil urmaşi ai gabaoniţilor*: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

44. fiii lui Cheros, fiii lui Siaha*, fiii lui Padon,

45. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

46. fiii lui Hagab, fiii lui ŞamlaiSau „Şalmai“, fiii lui Hanan,

47. fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,

48. fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,

49. fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

50. fiii lui Asna, fiii lui MeunimSau „maoniţii“*, fiii lui NefusimSau „nefusiţii“, de la Nafiş*,

51. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

52. fiii lui Baţlut*, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,

53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

54. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa;

55. fiii slujitorilor* lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Hasoferet, fiii lui Peruda,

56. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

57. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami*.

58. Toţi netinimii* şi fiii slujitorilor* lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.

59. Şi aceştia sunt cei care s-au suit de la Tel-Melah, Tel-Harşa, Cherub-Adan, Imer; dar ei nu şi-au putut arăta casa părintească şi sămânţa, că ar fi din Israel:

60. fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi,

61. şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia*, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai*, cel care a luat de soţie pe o fiică a lui Barzilai galaaditul şi se numea după numele lor.

62. Aceştia şi-au căutat înregistrarea genealogică, dar n-au fost găsiţi; de aceea* au fost îndepărtaţi din preoţie ca întinaţi.

63. Şi TirşataTitlul purtat de guvernatorul Ierusalimului în timpul împărăţiei persane le-a spus să nu mănânce* din lucrurile preasfinte, până când nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim*.

64. Toată adunarea* la un loc era patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci,

65. în afară de robii lor şi roabele lor, care erau şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Şi aveau două sute de cântăreţi şi cântăreţe.

66. Caii lor erau şapte sute treizeci şi şase; catârii lor, două sute patruzeci şi cinci;

67. cămilele lor, patru sute treizeci şi cinci; măgarii lor, şase mii şapte sute douăzeci.

68. Şi unii* dintre capii părinteşti, când au ajuns la casa Domnului, care este în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu, ca s-o ridice pe locul ei;

69. au dat la vistieria* lucrării după posibilităţile lor, şaizeci şi unu de mii de dariciMonedă de aur persană de aurAproximativ 500 kg de aur şi cinci mii de mine de argintAproximativ 3 tone; o mină = 50 sicli şi o sută de haine preoţeşti.

70. Şi preoţii* şi leviţii şi unii din popor şi cântăreţii şi uşierii şi netinimii au locuit în cetăţile lor, şi tot Israelul în cetăţile lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)