Epistola către Efeseni

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, apostol al lui Isus HristosUnele ms. „Hristos Isus“ prin* voia lui Dumnezeu, către sfinţii* şi credincioşii* în Hristos Isus care sunt în EfesUnele ms. omit. „în Efes“:

2. Har vouă* şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

Bogăţiile harului

3. Binecuvântat* fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Hristos;

4. după cum ne-a ales* în El mai înainte* de întemeierea lumii, ca să fim* sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste;

5. El ne-a rânduit dinainteLit. „rânduindu-ne dinainte“ sau „predestinându-ne“* pentru înfiere*, pentru Sine, prin Isus Hristos, după* buna plăcere a voii Sale,

6. spre lauda gloriei harului Său, în* care ne-a făcut plăcuţiUnele ms. „pe care ni l-a dăruit“ sau „în care ne-a pus într-o poziţie de har şi de favoare“ sau „în care ne-a primit în har, prin favoare“ în Cel PreaiubitUnele ms. „în Preaiubitul Său“*;

7. în* ElLit. „în care“ avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea greşelilor, după bogăţiile* harului Său,

8. pe care l-a făcut să prisosească faţă de noi în toată înţelepciunea şi priceperea,

9. făcându-ne cunoscut* taina voii Sale, după buna Sa plăcere pe care* Şi-a propus-o în Sine Însuşi,

10. pentru administrarea împlinirii* timpurilor, ca* să adune din nou, împreunăSub un cap, toate* în Hristos, Unele ms. ad. „şi“cele din ceruri şi cele de pe pământ;

11. în El, în* care am şi primit o moştenire, fiind rânduiţi dinainteSau „fiind predestinaţi“, după* planulSau „scopul“ Celui care lucrează toate după sfatul voii Sale,

12. ca* să fim spre lauda gloriei Sale, noi, care am sperat dinainte în Hristos;

13. în care şi voi, auzind cuvântul* adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, în care, de asemenea, crezând, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al promisiunii,

14. care* este arvună a moştenirii noastre, pentruSau „până la“* răscumpărarea posesiunii* dobândite, spre* lauda gloriei Sale.

Rugăciunea lui Pavel

15. De aceea şi eu, auzind* de credinţa în Domnul Isus care este în voi şi de dragostea voastră faţă de toţi sfinţii,

16. nu* încetez să mulţumesc pentru voi, amintind de voiUnele ms. omit „de voi“ în rugăciunile mele,

17. ca Dumnezeul* Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, să* vă dea duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaştereaCunoştinţă deplină Lui,

18. luminând ochii* inimiiUnele ms. „minţii“ voastre, ca să ştiţi ce este speranţa* chemării Lui, Unele ms. ad. „şi“ce este bogăţia gloriei moştenirii Lui în sfinţi

19. şi ce este nemărginita mărime a puterii Lui faţă de noi, care credem, după* lucrarea puterii tăriei Lui,

20. care a lucrat în Hristos, înviindu-L* dintre morţi, şi L-a aşezat* la dreapta Sa, în cele cereşti,

21. mai* presus de orice stăpânire* şi autoritate şi putere şi domnie şi de orice nume care este numit, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor;

22. şi a pus toate* sub picioarele Lui şi L-a dat Cap* peste toate, Adunării,

23. care* este Trupul Său, plinătatea* Celui care umple totul în toţi;Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)