Neemia

Capitolul 12

Preoţii şi leviţii

1. Şi aceştia sunt preoţii* şi leviţii care s-au suit cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia*, Ieremia, Ezra,

2. Amaria, Maluc, Hatuş,

3. Şecania, Rehum, Meremot,

4. Ido, Ghinetoi, Abiia*,

5. Miiamin, Maadia, Bilga,

6. Şemaia, şi Ioiarib, Iedaia,

7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia erau capii preoţilor şi ai fraţilor lor, în zilele lui Iosua*.

8. Şi leviţii: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care era peste cântări*, el şi fraţii lui.

9. Şi Bacbuchia şi Uni, fraţii lor, unii în faţa celorlalţi, în slujbele lor.

10. Şi Iosua a născut pe Ioiachim, şi Ioiachim a născut pe Eliaşib, şi Eliaşib a născut pe Ioiada,

11. şi Ioiada a născut pe Ionatan, şi Ionatan a născut pe Iadua.

12. Şi, în zilele lui Ioiachim, erau preoţi, capi părinteşti: al lui Seraia, Meraia; al lui Ieremia, Hanania;

13. al lui Ezra, Meşulam; al lui Amaria, Iohanan;

14. al lui Melicu, Ionatan; al lui Şebania, Iosif;

15. al lui Harim, Adna; al lui Meraiot, Helcai;

16. al lui Ido, Zaharia; al lui Ghineton, Meşulam;

17. al lui Abiia, Zicri; al lui Miniamin şi al lui Moadia, Piltai;

18. al lui Bilga, Şamua; al lui Şemaia, Ionatan;

19. şi al lui Ioiarib, Matnai; al lui Iedaia, Uzi;

20. al lui Salai, Calai; al lui Amoc, Eber;

21. al lui Hilchia, Haşabia; al lui Iedaia, Netaneel.

22. Dintre leviţi, capii părinteşti au fost înscrişi în zilele lui Eliaşib, Ioiada şi IohananIonatan, vers.11. şi Iadua; şi preoţii, în timpulSau „până la“ împărăţiei lui Darius PersanulDarius al II-lea Nothus.

23. Fiii lui Levi, capii părinteşti, au fost înscrişi în cartea* cronicilor până în zilele lui IohananIonatan, vers.11., fiul lui Eliaşib.

24. Şi capii leviţilor: Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor, stând unii în faţa celorlalţi, ca să laude* şi să aducă mulumiri, după porunca* lui David, omul lui Dumnezeu, rând pe rândSau „ceată către ceată“.

25. Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub erau uşieri, făcând de pază la casele de provizii ale porţilor.

26. Ei erau în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi în zilele guvernatorului* Neemia şi ale preotului Ezra, cărturarul*.

Dedicarea zidului cetăţii

27. Şi la dedicarea* zidului Ierusalimului au căutat pe leviţi prin toate locurile lor, ca să-i aducă la Ierusalim, ca să facă dedicarea cu bucurie şi cu mulţumiri* şi cu cântări, cu chimvale, lire şi harfe.

28. Şi fiii cântăreţilor au fost adunaţi şi din ţinutul din jurul Ierusalimului şi din satele netofatiţilor,

29. chiar şi din casa GhilgaluluiSau „Bet-Ghilgal“, şi din câmpiile Ghebei şi Azmavetului; căci cântăreţii îşi făcuseră sate în jurul Ierusalimului.

30. Şi preoţii şi leviţii s-au curăţit şi au curăţit şi pe popor şi porţile şi zidul.

31. Şi am suit pe căpeteniile lui Iuda pe zid şi am rânduit două mari coruri şi procesiuni, unul în dreaptaSpre sud*, pe zidul dinspre* Poarta Gunoiului;

32. şi după ei mergeau Hoşaia şi jumătate din căpeteniile lui Iuda

33. şi Azaria, Ezra şi Meşulam,

34. Iuda şi Beniamin şi Şemaia şi Ieremia

35. şi unii dintre fiii preoţilor cu trâmbiţe*: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf;

36. şi fraţii săi: Şemaia, şi Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, şi Iuda, Hanani, cu instrumentele* muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu; şi cărturarul Ezra era înaintea lor.

37. Şi la Poarta* Fântânii şi drept în faţa lor s-au suit pe treptele cetăţii* lui David, pe înălţimea zidului de deasupra casei lui David, până la Poarta* Apelor, spre răsărit.

38. Şi al doilea cor* a pornit în cealaltă direcţie – şi eu şi jumătate din popor eram în urma lor – pe zidul de dincolo de Turnul* Cuptoarelor, până la Zidul* cel Lat,

39. şi pe deasupra Porţii lui Efraim* şi pe deasupra Porţii celei Vechi* şi pe deasupra Porţii Peştilor* şi a Turnului* lui Hananeel şi a Turnului Meea, până la Poarta Oilor*; şi au stat pe loc la Poarta Închisorii*.

40. Şi cele două coruri au stat în casa lui Dumnezeu; tot aşa şi eu şi jumătate din căpetenii cu mine.

41. Şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania erau cu trâmbiţe,

42. şi Maaseia şi Şemaia şi Eleazar şi Uzi şi Iohanan şi Malchiia şi Elam şi Ezer. Şi cântăreţii şi-au înălţat glasul cu Izrahia, supraveghetorul lor.

43. Şi au adus jertfe mari în ziua* aceea şi s-au bucurat, pentru că Dumnezeu îi făcuse să se bucure cu mare bucurie. Chiar şi femeile şi copiii s au bucurat. Şi bucuria Ierusalimului se auzea până departe*.

44. Şi, în ziua aceea, au fost rânduiţi oameni peste cămările vistieriilor pentru darurile ridicate, pentru cele dintâi roade şi pentru zeciuieli, ca să adune în ele din ogoarele cetăţilor părţile hotărâte de lege pentru preoţi şi leviţi, pentru că Iuda se bucura de preoţii şi de leviţii care stăteau acolo.

45. Şi ei şi cântăreţii şi uşierii ţineau slujba Dumnezeului lor şi slujba curăţirii după porunca* lui David şi a lui Solomon, fiul său.

46. Pentru că odinioară, în zilele lui David şi ale lui Asaf*, erau capi peste cântăreţi şi peste cântările de laudă şi peste mulţumirile pentru Dumnezeu.

47. Şi în zilele lui Zorobabel şi în zilele lui Neemia, tot Israelul a dat părţile cântăreţilor şi ale uşierilor, după cerinţa fiecărei zileLit. „cerinţa zilei în ziua ei“, şi puneau deoparte ca sfinteSau „consacrau“* cele pentru leviţi, iar leviţii* le puneau deoparte ca sfinte pe cele pentru fiii lui Aaron.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)