Neemia

Capitolul 7

Paza cetăţii

1. Şi a fost aşa: după ce s-a construit zidul* şi am aşezat uşile, au fost rânduiţi uşierii şi cântăreţii şi leviţii.

2. Şi am dat lui Hanani*, fratele meu, şi lui Hanania, căpetenia peste cetăţuieSau „peste palat“*, grija asupra Ierusalimului: pentru că el era om credincios şi se temea* de Dumnezeu mai mult decât alţii.

3. Şi le-am spus să nu deschidă porţile Ierusalimului până nu va arde soarele; şi când sunt ei încă acolo, să închidă uşile şi să le zăvorască şi să pună paznici dintre locuitorii Ierusalimului, fiecare la straja lui şi fiecare în dreptul casei lui.

Numărul celor întorşi din captivitate

4. Şi cetatea era întinsă şi mare, dar poporul era puţin* în ea şi nu erau construite case.

5. Şi Dumnezeul meu mi-a pus pe inimă să adun pe mai-mari şi pe căpetenii şi pe popor, pentru înregistrarea după genealogie. Şi am găsit registrul genealogic al acelora care se suiseră întâi şi am găsit scris în el:

6. Aceştia sunt fiii* provinciei, care s-au suit din captivitate, dintre cei care fuseseră deportaţi, pe care i-a deportat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui,

7. cei care au venit cu Zorobabel*, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet*, Bigvai, Nehum, Baana.

Numărul bărbaţilor poporului Israel:

8. Fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;

9. fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;

10. fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;

11. fiii lui Pahat-Moab, dintre fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece;

12. fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

13. fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;

14. fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;

15. fiii lui Binui*, şase sute patruzeci şi opt;

16. fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;

17. fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;

18. fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte;

19. fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte;

20. fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;

21. fiii lui Ater, din Ezechia, nouăzeci şi opt;

22. fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;

23. fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;

24. fiii lui Harif, o sută doisprezece;

25. fiii lui Gabaon*, nouăzeci şi cinci;

26. bărbaţii din Betleem şi Netofa, o sută optzeci şi opt;

27. bărbaţii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;

28. bărbaţii din Bet-Azmavet*, patruzeci şi doi;

29. bărbaţii din Chiriat Iearim*, Chefira şi Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;

30. bărbaţii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;

31. bărbaţii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;

32. bărbaţii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;

33. bărbaţii celuilalt Nebo, cincizeci şi doi;

34. fiii celuilalt Elam*, o mie două sute cincizeci şi patru;

35. fiii lui Harim, trei sute douăzeci;

36. fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;

37. fiii lui Lod, ai lui Hadid şi ai lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;

38. fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.

39. Preoţii: fiii lui Iedaia*, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;

40. fiii lui Imer*, o mie cincizeci şi doi;

41. fiii lui Paşhur*, o mie două sute patruzeci şi şapte;

42. fiii lui Harim*, o mie şaptesprezece.

43. Leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, dintre fiii lui Hodva*, şaptezeci şi patru.

44. Cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.

45. Uşierii: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.

46. NetinimiiSlujitorii templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot;

47. fiii lui Cheros, fiii lui Sia*, fiii lui Padon;

48. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Şalmai*;

49. fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar;

50. fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,

51. fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah;

52. fiii lui Besai, fiii lui MeunimSau „maoniţii“, fiii lui NefişesimSau „nefusiţii“*;

53. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur;

54. fiii lui Baţlit*, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa;

55. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah;

56. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

57. Fiii slujitorilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida*;

58. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;

59. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.

60. Toţi netinimii şi fiii slujitorilor lui Solomon, trei sute nouăzeci şi doi.

61. Şi aceştia sunt cei care s-au suit de la Tel-Melah, Tel-Harşa, Cherub-Adon* şi Imer; dar ei nu şi-au putut arăta casa părintească, nici seminţiaLit. „sămânţa“, dacă erau din Israel:

62. fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.

63. Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care şi-a luat o soţie dintre fiicele lui Barzilai galaaditul şi s-a numit după numele lor.

64. Aceştia şi-au căutat înregistrarea genealogică, dar ea nu s-a găsit; de aceea au fost îndepărtaţi din preoţie ca întinaţi.

65. Şi TirşataTitlul guvernatorului Ierusalimului sub împăraţii Persiei le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu se va ridica preotul cu Urim şi Tumim.

66. Toată adunarea împreună era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci,

67. în afară de robii lor şi de roabele lor, care erau şapte mii trei sute treizeci şi şapte; şi aveau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.

68. Caii lor, şapte sute treizeci şi şase; catârii lor, două sute patruzeci şi cinci;

69. cămilele, patru sute treizeci şi cinci; măgarii, şase mii şapte sute douăzeci.

70. Şi unii dintre capii părinteşti au dăruit pentru lucrare. Tirşata* a dăruit vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de farfuriiVase pentru sângele stropirii, cinci sute treizeci de haine preoţeşti.

71. Şi dintre capii părinteşti au dăruit vistieriei lucrării douăzeci de mii de darici* de aur şi două mii două sute de mine de argint.

72. Şi ce a dăruit restul poporului a fost douăzeci de mii de darici de aur şi două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de haine preoţeşti.

73. Şi preoţii şi leviţii şi uşierii şi cântăreţii şi unii din popor şi netinimii şi tot Israelul au locuit în cetăţile lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)