Neemia

Capitolul 8

Citirea legii de către Ezra

1. Şi, când a venit luna a şaptea, iar fiii lui Israel erau în cetăţile* lor, În unele traduceri, aici începe capitolul 8tot poporul s-a adunat ca un singur om în locul deschis care era în dreptul Porţii* Apelor; şi i-au spus cărturarului* Ezra să aducă el cartea legii lui Moise, pe care o poruncise Domnul lui Israel.

2. Şi preotul Ezra a adus legea înaintea* adunării, atât a bărbaţilor cât şi a femeilor şi a tuturor celor care puteau auzi şi înţelegeLit. „cu înţelegere“, în cea dintâi* zi a lunii a şaptea.

3. Şi a citit* în ea în faţa locului deschis care era înaintea Porţii Apelor, de dimineaţă până la amiază, în prezenţa bărbaţilor şi a femeilor şi a acelora care puteau înţelege. Şi urechile întregului popor erau atente la cartea legii.

4. Şi Ezra, cărturarul, stătea pe o platformăLit. „turn“ de lemn, pe care o făcuseră pentru această ocazie; şi lângă el stăteau: Matitia şi Şema şi Anaia şi Urie şi Hilchia şi Maaseia, la dreapta lui; şi la stânga lui: Pedaia şi Mişael şi Malchiia şi Haşum şi Haşbadana, Zaharia, Meşulam.

5. Şi Ezra a deschis cartea înaintea ochilor întregului popor, pentru că el era mai sus decât tot poporul; şi, când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat*.

6. Şi Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare şi tot poporul a răspuns*: „Amin, amin!“, ridicându-şi mâinile*; şi şi-au plecat* capetele şi s-au închinat Domnului, cu feţele la pământ.

7. Şi Iosua şi Bani şi Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodiia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia şi leviţii explicau* poporului legea; şi poporul stătea* la locul său.

8. Şi citeau lămurit din cartea legii lui Dumnezeu şi îi dădeau înţelesul şi explicau cele citite.

Ţinerea sărbătorii corturilor

9. Şi Neemia, care era Tirşata*, şi Ezra, preotul şi cărturarul, şi leviţii* care explicau poporului, au zis către tot poporul: „Ziua aceasta* este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru, nu jeliţi, nici nu plângeţi*!“ (Pentru că tot poporul plângea când au auzit cuvintele legii.)

10. Şi le-a zis: „Mergeţi, mâncaţi ce este gras şi beţi ce este dulce şi trimiteţi porţii* la cei care n-au nimic pregătit; pentru că ziua aceasta este sfântă pentru Domnul nostru; şi nu vă întristaţi, pentru că bucuria Domnului este tăria voastră.

11. Şi leviţii au liniştit tot poporul, zicând: „Tăceţi! pentru că ziua aceasta este sfântă; nu vă întristaţi!“

12. Şi tot poporul s-a dus ca să mănânce şi să bea şi să trimită porţii* şi să facă mare bucurie, pentru că înţeleseseră* cuvintele care li se făcuseră cunoscute.

13. Şi, a doua zi, capii părinteşti ai întregului popor, preoţii şi leviţii s-au adunat la cărturarul Ezra, ca să primească înţelepciune cu privire la cuvintele legii.

14. Şi au găsit scris în legea pe care o poruncise Domnul prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturiSau „colibe“* la sărbătoarea lunii a şaptea

15. şi că trebuie să dea de ştire* şi să strige în toate cetăţile lor şi la Ierusalim*, zicând: „Ieşiţi la munte şi aduceţi* ramuri de măslin şi ramuri de măslin sălbatic şi ramuri de mirt şi ramuri de palmier şi ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi, după cum este scris“.

16. Şi poporul a ieşit şi au adus şi şi-au făcut corturi, fiecare pe acoperişul* casei lui şi în curţile lui şi în curţile casei lui Dumnezeu şi în locul deschis al Porţii Apelor* şi în locul deschis al Porţii lui Efraim*.

17. Şi toată adunarea celor care se întorseseră din captivitate şi-au făcut corturi şi au locuit în corturi, pentru că din zilele lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceea, fiii lui Israel nu făcuseră aşa. Şi a fost foarte mare bucurie*.

18. Şi zi* de zi, din ziua întâi până în ziua de pe urmă, a cititSau „s-a citit“ în cartea legii lui Dumnezeu. Şi au ţinut sărbătoarea şapte* zile; şi a opta zi a fost o adunare de sărbătoare, după rânduială*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)