Epistola către Coloseni

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, apostol* al lui Hristos IsusUnele ms. „al lui Isus Hristos“ prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,

2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în* Hristos care sunt în ColoseUnele ms. „Colase“: Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus HristosUnele ms. omit „şi de la Domnul Isus Hristos“.

Mulţumire pentru credinţa şi dragostea colosenilor

3. Mulţumim* lui Dumnezeu şiUnele ms. omit Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, rugându-ne întotdeauna pentru voi,

4. după ce am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea* pe care o aveţiUnele ms. omit „pe care o aveţi“ pentru toţi sfinţii,

5. datorită speranţei care vă este păstrată* în ceruri; despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei

6. care a ajuns la voi*, ca şi în toată lumea, şiUnele ms. omit aduce* rod şi creşteUnele ms. omit „şi creşte“, ca şi între voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscutCunoştinţă deplină harul* lui Dumnezeu în adevăr:

7. după cum aţi Unele ms. ad. „şi“învăţat de la Epafra*, preaiubitul împreună-rob cu noi, care este un slujitor* credincios al lui Hristos pentru voi,

8. care ne-a şi arătat dragostea* voastră în Duhul.

Rugăciune

9. De aceea* şi noi, din ziua în care am auzitUnele ms. ad. „despre credinţa şi dragostea voastră“, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem ca să* fiţi umpluţi de cunoştinţaCunoştinţă deplină* voii Lui, în orice înţelepciune* şi pricepere spirituală,

10. ca* voiUnele ms. omit să umblaţi într-un chip vrednic de Domnul, în toate plăcuţi* Lui, aducând* rod în orice lucrare bună şi crescând prinUnele ms. „în“ cunoaştereaCunoştinţă deplină lui Dumnezeu:

11. întăriţi* cu toată puterea, potrivit tăriei gloriei Sale, pentru orice răbdare* şi îndelungă-răbdareSau „îndelungă-îngăduinţă“, cu bucurie*;

12. mulţumind* Tatălui, care ne-aUnele ms. „v-a“ învrednicit să avem parte de moştenireaSau „sorţul“ sfinţilor în lumină,

13. care ne-a eliberat din stăpânirea* întunericului şi* ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Sale,

14. în* care avem răscumpărarea, Unele ms. ad. „prin sângele Său,“ iertarea păcatelor.

Gloria Fiului dragostei Sale

15. El este chipul* lui Dumnezeu cel nevăzut, Cel întâi-născutCel care are întâietatea* din întreaga creaţie;

16. pentru că toate au fost create prinLit. „în“ El*, cele care sunt în ceruri şi cele care sunt pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii*, fie stăpâniri, fie autorităţi: toate au fost create prin El* şi pentru El.

17. Şi El* este mai înainte de toate şi toate se menţin prin El.

18. Şi El* este Capul trupului, al Adunării; El este Începutul, Cel Întâi-născut* dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate;

19. pentru că întregii plinătăţi a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în* El

20. şi, prin ElPrin puterea Lui, să împace toate* faţă de eaSe referă la „plinătatea“ din v.19*, fie* cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui – prin El.

21. Şi pe voi, care* odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în gândire, prin lucrări rele*, acum dar v-a împăcat

22. în* trupul cărnii Lui, prin moarte, ca* să vă prezinte sfinţi şi fără pată şi de neînvinuit înaintea Lui,

23. dacă, în adevăr, rămâneţi în credinţă, întemeiaţi* şi tari şi fără să vă lăsaţi* abătuţi de la speranţa Evangheliei pe care aţi* auzit-o, care a fost predicată oricărei făpturi de sub cer, al cărei* slujitor am devenit eu, Pavel.

Lucrarea lui Pavel pentru naţiuni

24. Mă bucur* acum în suferinţeUnele ms. „în suferinţele mele“ pentru* voi şi împlinesc în trupulLit. „carne“; în v.24: „carnea mea“ meu cele ce rămân* de suferit din necazurile lui Hristos, pentru* trupul Său, care este Adunarea,

25. al cărei slujitor am devenit eu, potrivit administrării* lui Dumnezeu care îmi este dată pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu:

26. taina* cea ascunsă din veacuri şi din generaţii, dar* arătată acum sfinţilor Săi,

27. cărora* Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care sunt bogăţiile* gloriei tainei acesteia printreLit. „în“ naţiuni, care este Hristos* în voi, speranţa gloriei;

28. pe care noi Îl vestim, îndemnând* pe orice om şi învăţând pe orice om, în toată înţelepciunea, ca* să prezentăm pe orice om desăvârşit în HristosUnele ms. ad. „Isus“.

29. Pentru aceasta mă* şi ostenesc, luptându-mă* potrivit* lucrării Lui, care lucrează în mine cu putere.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)