Numeri

Sau a patra carte a lui Moise

Capitolul 34

Hotarele Canaanului.

1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2. „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel, şi spune-le: «Cînd veţi intra în ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:

3. Hotarul din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lîngă Edom. Astfel, hotarul vostru de miază zi va începe dela marginea mării Sărate, spre răsărit;

4. se va întoarce la miază zi de înălţimea Acrabim, va trece prin Ţin, şi se va întinde pînă la miazăzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haţar-Adar, şi va trece spre Aţmon:

5. dela Aţmon, se va întoarce pînă la pîrîul Egiptului, şi va ieşi la mare.

6. Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus.

7. Iată care va fi hotarul vostru spre miază-noapte: începînd dela Marea cea Mare să trageţi hotarul pînă la muntele Hor;

8. dela muntele Hor, să-l trageţi prin Hamat, şi să ajungă pînă la Ţedad;

9. să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan: acesta să vă fie hotarul înspre miază noapte.

10. Să vă trageţi hotarul spre răsărit dela Haţar-Enan pînă la Şefam;

11. să se pogoare din Şefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va pogorî, şi se va întinde dealungul mării Chineret (Ghenezaret), la răsărit;

12. se va pogorî iarăş spre Iordan, ca să ajungă la marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.“

13. Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, şi a zis: „Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi prin sorţi, şi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii şi jumătate.

14. Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.

15. Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, în spre răsărit.“

Cum şi prin cine să se împartă ţara.

16. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

17. „Iată numele bărbaţilor cari vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar, şi Iosua, fiul lui Nun.

18. Să mai luaţi cîte o căpetenie din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării.

19. Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

20. pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

21. pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

22. pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli;

23. pentru fiii lui Iosif, - pentru seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod; -

24. şi pentru seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan;

25. pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac;

26. pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan;

27. pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi;

28. pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.“

29. Aceştia sînt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.