Numeri

Sau a patra carte a lui Moise

Capitolul 10

Trîmbiţele de argint.

1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2. „Fă-ţi două trîmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberilor.

3. Cînd se va suna cu ele, toată adunarea să se strîngă la tine, la uşa cortului întîlnirii.

4. Cînd se va suna numai cu o trîmbiţă, să se strîngă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.

5. Cînd veţi suna cu vîlvă, să pornească ceice tăbărăsc la răsărit;

6. cînd veţi suna a doua oară cu vîlvă, să pornească ceice tăbărăsc la miază-zi: pentru plecarea lor, să se sune cu vîlvă.

7. Cînd va fi vorba de strîngerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vîlvă.

8. Din trîmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege vecinică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.

9. Cînd veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vîlvă din trîmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi, şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

10. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre, şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţămire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.“

Plecarea din Sinai.

11. În ziua a douăsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat norul de pe cortul întîlnirii.

12. Şi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberile lor. Norul s-a oprit în pustia Paran.

13. Această întîie plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise.

14. Întăi a pornit steagul taberii fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab;

15. peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar;

16. peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.

17. Cînd a fost desfăcut cortul, au pornit întăi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducînd cortul.

18. Apoi a pornit steagul taberii lui Ruben, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai mare Eliţur, fiul lui Şedeur;

19. peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon, era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

20. peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.

21. Apoi au pornit Chehatiţii, ducînd sfîntul locaş; pănă la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul.

22. Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai mare Elişama, fiul lui Amihud;

23. peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;

24. peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.

25. Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Dan, împreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberilor. Peste oştirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amişadai;

26. peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran;

27. peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

28. Acesta a fost şirul în care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.

Moise şi socrul său.

29. Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: «Eu vi-l voi da.» Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.“

30. Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg; ci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere.“

31. Şi Moise a zis:„Nu ne părăsi, te rog; fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărîm în pustie; deci tu să ne fii călăuză.

32. Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele, pe care ni-l va face Domnul.“

33. Ei au plecat dela muntele Domnului, şi au mers trei zile; chivotul legămîntului Domnului a pornit înaintea lor, şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.

34. Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, cînd porneau din tabără.

35. Cînd pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!“

36. Iar cînd îl aşezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!“