Numeri

Sau a patra carte a lui Moise

Capitolul 24

1. Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvinteze pe Israel, şi n-a mai alergat ca în celelalte rînduri la descîntece; ci şi-a întors faţa spre pustie.

2. Balaam a ridicat ochii, şi a văzut pe Israel tăbărît în corturi, după seminţiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.

3. Balaam şi-a rostit proorocia, şi a zis:

„Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor,

Omul cu ochii deschişi,

4. Celce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Celce vede vedenia Celui Atotputernic,

Celce cade cu faţa la pămînt, şi ai cărui ochi sînt deschişi:

5. „Ce frumoase sînt corturile tale, Iacove!

Locuinţele tale, Israele!

6. Ele se întind ca nişte văi,

Ca nişte grădini lîngă un rîu,

Ca nişte copaci de aloe pe cari i-a sădit Domnul,

Ca nişte cedri pe lîngă ape.

7. Apa curge din găleţile lui,

Şi sămînţa lui este udată de ape mari.

Împăratul lui se înalţă mai pe sus de Agag, Şi împărăţia lui ajunge puternică.

8. Dumnezeu l-a scos din Egipt,

Tăria lui este ca a bivolului pentru el.

El nimiceşte neamurile cari se ridică împotriva lui,

Le sfarmă oasele, şi le prăpădeşte cu săgeţile lui.

9. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică:

Cine-l va scula?

Binecuvîntat să fie oricine te va binecuvînta,

Şi blestemat să fie oricine te va blestema!“

10. Balac s-a aprins de mînie împotriva lui Balaam; a bătut din mîni, şi a zis lui Balaam: „Eu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că de trei ori tu i-ai binecuvîntat!

11. Fugi acum, şi du-te acasă! Spusesem că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împedecat s-o primeşti.“

12. Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! n-am spus eu oare solilor pe cari mi i-ai trimes,

13. că dacă mi-ar da Balac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, tot n-aş putea să fac dela mine însumi nici bine nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul?

14. Şi acum iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremile cari vor urma.“

Steaua din Iacov.

15. Balaam şi-a rostit proorocia, şi a zis:

„Aşa zice Balaam, fiul lui Beor,

Aşa zice omul care are ochii deschişi,

16. Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce cunoaşte planurile Celui Prea Înalt,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade cu faţa la pămînt şi ai cărui ochi sînt deschişi:

17. Îl văd, dar nu acum,

Îl privesc, dar nu de aproape.

O stea răsare din Iacov,

Un toiag de cîrmuire se ridică din Israel.

El străpunge laturile Moabului,

Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.

18. Se face stăpîn pe Edom,

Se face stăpîn pe Seir, vrăjmaşii lui.

Israel face fapte mari.

19. Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca stăpînitor,

Şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.“

20. Balaam a văzut pe Amalec, şi a rostit următoarea proorocie:

„Amalec este cel dintîi dintre neamuri,

Dar într-o zi va fi nimicit.“

21. Balaam a văzut pe Cheniţi, şi a rostit următoarea proorocie:

„Locuinţa ta este tare de tot,

Şi cuibul tău este pus pe stîncă.

22. Dar Cain va fi pustiit,

Pînă ce te va lua prins Asur.“

23. Balaam a rostit următoarea proorocie:

„Vai! cine va mai putea trăi cînd va face Dumnezeu acest lucru?

24. Dar nişte corăbii vor veni din Chitim,

Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber,

Şi la urmă vor fi nimicite şi ele.“

25. Balaam s-a sculat, a plecat, şi s-a întors acasă. Balac a plecat şi el acasă.