Judecători

Capitolul 7

Biruinţa asupra Madianiţilor.

1. Ierubaal, sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el, s-au sculat disdedimineaţă, şi au tăbărît la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale.

2. Domnul a zis lui Ghedeon: „ Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mînile lui; el ar putea să se laude împotriva Mea, şi să zică: «Mîna mea m-a izbăvit».

3. Vesteşte dar lucrul acesta în auzul poporului: «Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de muntele Gaaladului“. Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors, şi au mai rămas zece mii.

4. Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Pogoară-i la apă, şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: «Acesta să meargă cu tine», va merge cu tine; şi acela despre care îţi voi spune: «Acesta să nu meargă cu tine», nu va merge cu tine“.

5. Ghedeon a pogorît poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor limpăi apă cu limba, cum limpăeşte cînele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi“.

6. Ceice au limpăit apa, ducînd-o la gură cu mîna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celalt a îngenunchiat ca să bea.

7. Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei sute de oameni cari au limpăit, vă voi mîntui, şi voi da pe Madian în mînile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.

8. Au luat merindele poporului şi trîmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimes pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale.

9. Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopţii: „Scoală-te, şi pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mînile tale.

10. Dacă ţi-e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău.

11. Să asculţi ce vor zice, şi după aceea ţi se vor întări mînile: pogoară-te dar în tabără.“ „El s-a pogorît cu Pura, slujitorul lui, pînă la întîia strajă a taberii.

12. Madian, Amalec, şi toţi fiii Răsăritului, erau răspîndiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, şi cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării.

13. Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: „Am visat un vis: şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit pînă la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos, şi cortul a fost dărîmat.“

14. Tovarăşul lui a răspuns, şi a zis: „Aceasta nu este altceva decît sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mînile lui pe Madian şi toată tabăra.“

15. Cînd a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tîlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pămînt, s-a întors în tabăra lui Israel, şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mînile voastre tabăra lui Madian.“

16. A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni, şi le-a dat tuturor trîmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare.

17. El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine, şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu;

18. şi cînd voi suna din trîmbiţă, eu şi toţi ceice vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trîmbiţă de jur împrejurul taberii, şi să ziceţi: «Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!“

19. Ghedeon şi cei o sută de oameni cari erau cu el au ajuns la capătul taberii la începutul străjii dela mijlocul nopţii, îndată dupăce puseseră pe păzitori.

Au sunat din trîmbiţă, şi au spart ulcioarele pe cari le aveau în mînă.

20. Cele trei cete au sunat din trîmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mîna stîngă şi trîmbiţele cu mîna dreaptă ca să sune, şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!“

21. Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberii, şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe, şi să fugă.

22. Cei trei sute de oameni au sunat iarăş din trîmbiţă; şi în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit pînă la Bet-Şita spre Ţerera, pînă la hotarul dela Abel-Mehola lîngă Tabat.

23. Bărbaţii lui Israel s-au strîns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian.

24. Ghedeon a trimes soli în tot muntele lui Efraim, ca să spună: „Pogorîţi-vă înaintea lui Madian, şi tăiaţi-le trecerea apelor pînă la Bet-Bara, şi Iordan.“ Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strîns, şi au pus stăpînire pe trecerea apelor pînă la Bet-Bara şi Iordan.“

25. Au pus mîna pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stînca lui Oreb, şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian, şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon de cealaltă parte a Iordanului.