2 Samuel

Sau a doua carte a Împăraţilor

Capitolul 23

Cele din urmă cuvinte ale lui David.

1. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David.

Cuvîntul lui David, fiul lui Isai,

cuvîntul omului care a fost înălţat sus de tot,

cuvîntul unsului Dumnezeului lui Iacov,

cuvîntul cîntăreţului plăcut al lui Israel.

2. Duhul Domnului vorbeşte prin mine,

şi cuvîntul Lui este pe limba mea.

3. Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stînca lui Israel mi-a zis:

„Cel ce împărăţeşte între oameni cu dreptate, celce împărăţeşte în frică de Dumnezeu,

4. este ca lumina dimineţii, cînd răsare soarele

în dimineaţa fără nori;

ca razele soarelui după ploaie, cari fac să încolţească din pămînt verdeaţa.

5. Măcar că nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu,

totuş El a făcut cu mine un legămînt vecinic,

bine întărit în toate privinţele şi tare.

Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mîntuirea şi bucuria mea?

6. Dar cei răi sînt toţi ca nişte spini pe cari-i arunci,

şi nu-i iei cu mîna;

7. cine se atinge de ei,

se înarmează cu un fer sau cu mînerul unei suliţe,

şi-i arde în foc pe loc.

Vitejii lui David.

8. Iată numele vitejilor cari erau în slujba lui David.

Ioşeb-Basşebet, Tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a învîrtit suliţa peste opt sute de oameni, pe cari i-a omorît dintr-o dată.

9. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici cari au ţinut pept împreună cu David împotriva Filistenilor strînşi pentru luptă, cînd bărbaţii lui Israel se dădeau înapoi pe înălţimi.

10. El s-a sculat, şi a lovit pe Filisteni pînă ce i-a obosit mîna şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada.

11. După el, Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se strînseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pămînt sămănată cu linte; şi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

12. Şama s-a aşezat în mijlocul ogorului, l-a apărat şi a bătut pe Filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

13. Trei dintre cei treizeci de căpetenii s-au pogorît pe vremea seceratului şi au venit la David, în peştera Adulam, cînd o ceată de Filisteni tăbărîse în valea Refaim.

14. David era atunci în cetăţuie, şi o strajă a Filistenilor era la Betleem.

15. David a avut o dorinţă, şi a zis: „Cine-mi va da să beau apă din fîntîna de la poarta Betleemului?“

16. Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din fîntîna dela poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului.

17. El a zis: „Departe de mine, Doamne, gîndul să fac lucrul acesta! Să beau sîngele oamenilor acestora cari s-au dus cu primejdia vieţii lor?“ Şi n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

18. Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El şi-a învîrtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omorît, şi a fost vestit între cei trei.

19. Era cel mai cu vază din cei trei, şi a fost căpetenia lor; dar n-a fost la înălţimea celor trei dintîi.

20. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om viteaz şi vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a pogorît în mijlocul unei gropi pentru apă unde a ucis un leu, într-o zi cînd căzuse zăpadă.

21. A omorît pe un Egiptean groaznic la înfăţişare, care avea o suliţă în mînă; s-a pogorît împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mîna Egipteanului, şi l-a omorît cu ea.

22. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi a fost vestit printre cei trei viteji.

23. Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns la înălţimea celor trei dintîi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape.

24. Asael, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

25. Şama din Harod. Elica din Harod.

26. Heleţ, din Pelet. Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa.

27. Abiezer din Anatot. Mebunai, din Huşa.

28. Ţalmon, din Ahoah. Maharai, din Netofa.

29. Heleb, fiul lui Baana, din Netofa.

Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin.

30. Benaia, din Piraton. Hidai, din Nahale-Gaaş.

31. Abi-Albon, din Araba. Azmavet, din Barhum.

32. Eliahba, din Şaalbon. Bene-Iaşen. Ionatan.

33. Şama, din Harar. Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar.

34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.

35. Heţrai, din Carmel. Paarai, din Arab.

36. Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani, din Gad.

37. Ţelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.

38. Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

39. Urie, Hetitul. De toţi: treizeci şi şapte.