2 Samuel

Sau a doua carte a Împăraţilor

Capitolul 5

David împărat peste tot Israelul.

1. Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: „Iată că noi sîntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

2. Chiar odinioară, cînd Saul era împăratul nostru , tu povăţuiai şi strîngeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: «Tu vei paşte pe poporul Meu Israel, şi vei fi căpetenia lui Israel.“

3. Astfel toţi bătrînii lui Israel au venit la împărat în Hebron, şi împăratul David a făcut legămînt cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Şi au uns pe David împărat peste Israel.

4. David era în vîrstă de treizeci de ani cînd s-a făcut împărat , şi a domnit patruzeci de ani.

5. La Hebron a domnit peste Iuda şapte ani şi şase luni, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.

Cucerirea Ierusalimului.

6. Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului împotriva Iebusiţilor, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci şi orbii şi ologii ţi se vor împotrivi! prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici.

7. Dar David a pus mîna pe cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

8. David zisese în ziua aceea: «Oricine va bate pe Iebusiţi, să arunce în canal pe şchiopii şi pe orbii aceia cari sînt vrăjmaşii lui David» -

De aceea se zice: „Orbul şi şchiopul să nu intre în casa Domnului.“

9. David s-a aşezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară şi înlăuntrul lui Milo (Cetăţuie ).

10. David ajungea tot mai mare, şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, era cu el.

Casa lui David.

11. Hiram, împăratul Tirului, a trimes soli lui David, şi lemn de cedru şi tîmplari şi cioplitori de piatră, cari au zidit o casă lui David.

12. David a cunoscut că domnul îl întărea ca împărat al lui Israel, şi că-i ridica împăraţia din pricina poporului Său Israel.

13. David şi-a mai luat ţiitoare şi neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron, şi i s-au născut iarăş fii şi fiice.

14. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,

15. Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia,

16. Elişama, Eliada, şi Elifelet.

Biruinţele asupra Filistenilor.

17. Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel, şi s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de ştire, s-a pogorît în cetăţuie.

18. Filistenii au venit, şi s-au răspîndit în valea Refaim.

19. David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mînile mele?“ Şi Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mînile tale.“

20. David a venit la Baal-Peraţim, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape cari se rup.“ De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Şesul rupturii ).

21. Ei şi-au lăsat idolii acolo şi David şi oamenii lui i-au luat.

22. Filistenii s-au suit din nou, şi s-au răspîndit în valea Refaim.

23. David a întrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui; ci ia-i pe la spate, şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.

24. Cînd vei auzi un vuiet de paşi în vîrfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oştirea Filistenilor.“

25. David a făcut cum îi poruncise Domnul, şi a bătut pe Filisteni dela Gheba pînă la Ghezer.