Exod (Ieşirea)

Sau a doua carte a lui Moise

Capitolul 35

Sabatul.

1. Moise a strîns toată adunarea copiilor lui Israel, şi le-a zis: „Iată lucrurile, pe cari a poruncit Domnul să le faceţi.

2. Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie sfîntă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea.

3. Să n-aprinzi foc, în niciuna din locuinţele voastre, în ziua Sabatului.“

Daruri pentru facerea cortului.

4. Moise a vorbit întregei adunări a copiilor lui Israel, şi a zis: „Iată ce a poruncit Domnul.

5. Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. - Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint, şi aramă;

6. materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, in subţire şi păr de capră;

7. piei de berbeci vopsite în roş şi piei de viţel de mare; lemn de salcîm,

8. untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămîia mirositoare;

9. pietre de onix şi alte pietre pentru împodobirea efodului şi a pieptarului.

10. Toţi cei iscusiţi dintre voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul:

11. locaşul, cortul şi acoperişul lui, copcile, scîndurile, drugii, stîlpii şi picioarele lui;

12. chivotul şi drugii lui, capacul ispăşirii şi perdeaua dinlăuntru pentru acoperirea chivotului;

13. masa şi drugii ei, cu toate uneltele ei, şi pînile pentru punerea înaintea Domnului;

14. sfeşnicul cu uneltele lui, candelele lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic;

15. altarul pentru tămîie şi drugii lui, untdelemnul pentru ungere şi tămîia mirositoare, şi perdeaua uşii de afară dela intrarea cortului;

16. altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui, şi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,

17. pînzele curţii, stîlpii ei, picioarele ei, şi perdeaua dela poarta curţii;

18. ţăruşii cortului, ţăruşii curţii, şi funiile lor;

19. veşmintele preoţeşti pentru slujba sfîntului locaş, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.“

20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieşit dinaintea lui Moise.

21. Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întîlnirii, pentru toată slujba lui, şi pentru veşmintele sfinte.

22. Au venit îndată bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă, şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului.

23. Toţi cei ce aveau ştofe (materii) văpsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, in subţire şi păr de capră, piei de berbeci văpsite în roş, şi piei de viţel de mare, le-au adus.

24. Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint şi de aramă, au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcîm bun pentru lucrările rînduite pentru slujbă, l-au adus.

25. Toate femeile iscusite au tors cu mînile lor, şi au adus lucrul lor, şi anume: tort văpsit în albastru, în purpuriu, în cărmiziu şi in subţire.

26. Toate femeile cu tragere de inimă şi iscusite au tors păr de capră.

27. Fruntaşii poporului au adus pietre de onix şi alte pietre pentru efod şi pieptar;

28. mirodenii şi untdelemn, pentru sfeşnic, pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămîia mirositoare.

29. Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe cari-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie.

Chemarea meşterilor.

30. Moise a zis copiilor lui Israel: „Să ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

31. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări.

32. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint şi în aramă,

33. să sape în pietre şi să le lege, să lucreze lemnul cu meşteşug, şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite.

34. I-a dat şi darul să înveţe pe alţii, atît lui cît şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan.

35. I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.