1 Cronici

Sau întîia Paralipomene

Capitolul 3

Familia lui David.

1. Iată fiii lui David, cari i s-au născut la Hebron:

Întîiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

2. al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,

3. al cincilea Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream cu nevastă-sa Egla.

4. Aceşti şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

5. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim:

Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;

6. Ibhar, Elişama, Elifelet,

7. Noga, Nefeg, Iafia,

8. Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.

9. Aceştia sînt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.

Urmaşii lui Solomon.

1. Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;

12. Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;

13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;

14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

15. Fiii lui Iosia: întîiul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.

16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;

18. Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;

20. şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.

21. Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.

22. Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.

23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.

24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.