Evanghelia după Marcu

Capitolul 16

Învierea lui Isus.

1. După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.

2. În ziua dintîi a săptămînii, s-au dus la mormînt dis de dimineaţă, pe cînd răsărea soarele.

3. Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormîntului?“

4. Şi cînd şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.

5. Au intrat în mormînt, au văzut pe un tinerel şezînd la dreapta, îmbrăcat într-un veşmînt alb, şi s-au spăimîntat.

6. El le-a zis: „Nu vă spăimîntaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.

7. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui, şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galilea: acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.“

8. Ele au ieşit afară din mormînt, şi au luat-o la fugă,pentrucă erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Arătările lui Isus după înviere.

9. (Isus, dupăce a înviat, în dimineaţa zilei dintîi a săptămînii, S-a arătat mai întîi Mariei Magdalinei, din care scosese şapte draci.

10. Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, cari plîngeau şi se tînguiau.

11. Cînd au auzit ei că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.

12. După aceea, S-a arătat, într-alt chip, la doi dintre ei, pe drum, cînd se duceau la ţară.

13. Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

14. În sfîrşit, S-a arătat celor unsprezece, cînd şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Trimiterea celor unsprezece.

15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

16. Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

17. Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;

18. vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.“

19. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

20. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvîntul prin semnele, cari-l însoţeau. Amin.)