Evanghelia după Marcu

Capitolul 1

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul.

1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

2. Dupăcum este scris în proorocul Isaia: „Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea...

3. Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările,“

4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

5. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

6. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu un brîu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

7. Ioan propovăduia, şi zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decît mine, căruia eu nu sînt vrednic să mă plec să-I desleg curelele încălţămintelor.

8. Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfînt.“

Botezul şi ispitirea lui Isus.

9. În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan în Iordan.

10. Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorîndu-Se peste El ca un porumbel.

11. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.“

12. Îndată Duhul a mînat pe Isus în pustie,

13. unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau îngerii.

Începutul propovăduirii lui Isus.

14. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

15. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.“

Chemarea celor dintîi ucenici.

16. Pe cînd trecea Isus pe lîngă marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncînd o mreajă în mare, căci erau pescari.

17. Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.“

18. Îndată, ei şi-au lăsat mrejile, şi au mers după El.

19. A mers puţin mai departe, şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei,şi pe Ioan, fratele lui, cari, şi ei, erau într-o corabie, şi îşi dregeau mrejile.

20. Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, şi au mers după El.

Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum.

21. S-au dus la Capernaum. Şi în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă, şi a început să înveţe pe norod.

22. Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii.

23. În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a început să strige:

24. „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfîntul lui Dumnezeu!“

25. Isus l-a certat, şi i-a zis: „Taci, şi ieşi afară din omul acesta!“

26. Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturîndu-l cu putere, şi scoţînd un strigăt mare.

27. Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpîn chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!“

28. Şi îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

Tămăduirea soacrei lui Petru.

29. Dupăce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan, în casa lui Simon şi a lui Andrei.

30. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri: şi îndată au vorbit lui Isus despre ea.

31. El a venit, a apucat-o de mînă, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

Tămăduirea altor bolnavi.

32. Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii.

33. Şi toată cetatea era adunată la uşă.

34. El a vindecat pe mulţi cari pătimeau de felurite boale; de asemenea, a scos mulţi draci, şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentrucă-L cunoşteau.

35. A doua zi dimineaţa, pe cînd era încă întunerec de tot, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.

36. Simon şi ceilalţi cari erau cu El s-au dus să-L caute;

37. şi cînd L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.“

38. El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin tîrgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.“

39. Şi s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galilea; şi scotea dracii.

Tămăduirea unui lepros.

40. A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.“

41. Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mîna, S-a atins de el, şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!“

42. Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţit.

43. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numai decît,

44. şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului, şi adu pentru curăţirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.“

45. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile.