Iosua

Sau Isus Navi

Capitolul 12

Împăraţii biruiţi.

1. Iată împăraţii pe cari i-au bătut copiii lui Israel, şi a căror ţară au luat-o în stăpînire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, dela pîrîul Arnon pînă la muntele Hermonului, cu toată cîmpia de la răsărit:

2. Pe Sihon, împăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpînirea lui se întindea dela Aroer, care este pe malul pîrîului Arnon, şi, dela mijlocul pîrîului, peste jumătate din Galaad, pînă la pîrîul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;

3. dela cîmpie pînă la marea Chineret la răsărit, şi pînă la marea cîmpiei, care este marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieşimot; şi dela miazăzi, subt poalele muntelui Pisga.

4. Pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a Refaimiţilor, cari locuiau la Aştarot şi la Edrei.

5. Stăpînirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, pînă la hotarul Gheşuriţilor şi Maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului.

6. Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel, i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpînirea Rubeniţilor, Gadiţilor, şi la jumătate din seminţia lui Manase.

Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan.

7. Iată împăraţii pe cari i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, dela Baal-Gad în valea Libanului pînă la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor în stăpînire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei,

8. în munte, în vale, în cîmpie, pe costişe, în pustie, şi în partea de miazăzi ţara Hetiţilor, Amoriţilor, Cananiţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor.

9. Împăratul Ierihonului, unul; împăratul din Ai, lîngă Betel, unul;

10. împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul;

11. împăratul Iarmutului, unul; împăratul din Lachis, unul;

12. împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul;

13. împăratul Debirului unul; împăratul Ghederului, unul;

14. împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul;

15. împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;

16. împăratul din Macheda, unul; împăratul Betelului, unul;

17. împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul;

18. împăratul Afecului, unul; împăratul Laşaronului, unul;

19. împăratul Madonului, unul; împăratul Haţorului, unul;

20. împăratul Şimron-Meronului, unul; împăratul Acşafului, unul;

21. împăratul Taanacului, unul; împăratul din Meghido, unul;

22. împăratul din Chedeş, unul; împăratul Iocneamului, la Carmel, unul;

23. împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului, unul; împăratul Goimului, lîngă Ghilgal, unul;

24. împăratul din Tirţa, unul. Peste tot treizeci şi unu de împăraţi.