Evanghelia după Ioan

Capitolul 2

Nunta din Cana.

1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.

2. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.

3. Cînd s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.“

4. Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.“

5. Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice“.

6. Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau cîte două sau trei vedre.

7. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă“. Şi le-au umplut pînă sus.

8. „Scoateţi acum“, le-a zis El, şi „aduceţi nunului.“ Şi i-au adus:

9. Nunul, dupăce a gustat apa făcută vin, - el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, cari scoseseră apa, ştiau), - a chemat pe mire,

10. şi i-a zis: „Orice om pune la masă întîi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun pînă acum.“

11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

12. După aceea, S-a pogorît la Capernaum, împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui; şi acolo n-au rămas multe zile.

Izgonirea vînzătorilor din Templu.

13. Paştele Iudeilor erau aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezînd jos.

15. A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele.

16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.“

17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.“

18. Iudeii au luat cuvîntul, şi I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?“

19. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.“

20. Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?“

21. Dar El le vorbea despre Templul trupului Său.

22. Tocmai de aceea, cînd a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe cari le spusese Isus.

Isus şi ceice cred în Numele Lui.

23. Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea.

24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi.

25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuş ştia ce este în om.