Mica

Sau Michea

Capitolul 6

Judecata Domnului cu poporul Său. Îndurarea Domnului. Pricina.

1. Ascultaţi dar ce zice Domnul; „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!...

2. Ascultaţi, munţi, pricina Domnului, şi luaţi aminte, temelii tari ale pămîntului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său, şi vrea să Se judece cu Israel. -

3. „Poporul Meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi!

4. Căci te-am scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei, şi am trimes înaintea ta pe Moise, Aaron şi Maria!

5. Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, şi ce s-a întîmplat din Sitim pînă la Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile Domnului!“

6. „Cu ce voi întîmpina pe Domnul, şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?

7. Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci, sau zeci de mii de rîuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întîiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu?“ -

8. „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul dela tine, decît să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?“

9. Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul înţelept se teme de Numele Tău. Ascultaţi pedeapsa şi pe Celce o trimete!

10. Mai sînt în casa celui rău comori nelegiuite, şi blestemata efă mică?

11. Pot socoti Eu curat pe celce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strîmbe în sac?

12. Pentrucă bogaţii lui sînt plini de sîlnicie, locuitorii lui spun minciuni, şi limba lor este numai înşelătorie în gura lor,

13. de aceea, şi Eu te voi lovi cu suferinţa, te voi pustii pentru păcatele tale.

14. Vei mînca şi tot nu te vei sătura, ci foamea va rămînea în tine; ce vei lua dinaintea vrăjmaşului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă săbiei.

15. Veţi sămăna, dar nu vei secera, vei stoarce măsline dar nu te vei unge cu untdelemnul lor, vei face must, dar nu vei bea vin!

16. Căci ei păzesc toate orînduirile lui Omri, şi lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab, şi umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină, îţi voi face locuitorii de batjocură, şi veţi purta ocara poporului Meu.