Neemia

Capitolul 11

Împărţirea noilor locuitori

1. Şi căpeteniile poporului locuiau în Ierusalim; şi restul poporului au aruncat sorţi, ca să aducă pe unul din zece să locuiască în Ierusalim, cetatea* sfântă, iar nouă părţi în celelalte cetăţi.

2. Şi poporul a binecuvântat pe toţi oamenii care s-au înfăţişat de bunăvoie* să locuiască în Ierusalim.

3. Şi aceştia sunt capii* provinciei care au locuit în Ierusalim; dar, în cetăţile lui Iuda, au locuit fiecare în proprietatea sa, în cetăţile lor: Israel, preoţii, şi leviţii, şi netinimii*, şi fiii* slujitorilor lui Solomon.

4. Şi în Ierusalim* au locuit unii dintre fiii lui Iuda şi dintre fiii lui Beniamin. Dintre fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, dintre fiii lui Pereţ*;

5. şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul şilonituluiSau „fiu al şiloniţilor“*.

6. Toţi fiii lui Pereţ care au locuit în Ierusalim erau patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.

7. Şi aceştia sunt fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia.

8. Şi, după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt.

9. Şi Ioel, fiul lui Zicri, era supraveghetorul lor: şi Iuda, fiul lui HasenuaSau „Senua“, era al doilea peste cetate.

10. Dintre preoţi*: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,

11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, supraveghetorul casei lui Dumnezeu.

12. Şi fraţii lor care făceau slujba casei erau opt sute douăzeci şi doi; şi Adaia, fiul lui Ioroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchiia,

13. şi fraţii lui, capii părinteşti: două sute patruzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,

14. şi fraţii lor, bărbaţi viteji, o sută douăzeci şi opt; şi supraveghetorul lor era Zabdiel, fiul lui HeghedolimSau „Ghedolim“.

15. Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,

16. şi Şabetai şi Iozabad, dintre capii leviţilor, peste lucrările* de afară ale casei lui Dumnezeu;

17. şi Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, era întâiul, ca să înceapă mulţumirea în rugăciune; şi Bacbuchia, al doilea printre fraţii săi; şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

18. Toţi leviţii în sfânta* cetate erau două sute optzeci şi patru.

19. Şi uşierii, Acub, Talmon şi fraţii lor, care păzeau porţile, erau o sută şaptezeci şi doi.

20. Şi restul lui Israel, preoţii, leviţii, erau în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moştenirea sa.

21. Şi netinimii* locuiau în Ofel; şi Ţiha şi Ghişpa erau peste netinimi.

22. Şi supraveghetorul leviţilor în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii, pentru slujba casei lui Dumnezeu.

23. Pentru că era o poruncă* a împăratului pentru ei şi o porţie hotărâtă pentru cântăreţi, după cerinţa fiecărei zileLit. „cerinţa zilei în ziua ei“.

24. Şi Petahia, fiul lui Meşezabeel, dintre fiii lui Zerah*, fiul lui Iuda, era lângă împăratLit. „la mâna împăratului“ pentru* toate treburile privitoare la popor.

Locuitorii din satele lui Iuda

25. Şi cât despre sateSau „ferme“, „împrejmuiri“ cu câmpiile lor, unii dintre fiii lui Iuda au locuit în Chiriat-Arba* şi în sateleLit. „fiicele“ ei, şi în Dibon şi în satele ei, şi în Iecabţeel şi în satele ei;

26. şi în Ieşua, şi în Molada, şi în Bet-Palet,

27. şi în Haţar-Şual, şi în Beer-Şeba şi în satele ei,

28. şi în Ţiclag, şi în Mecona şi în satele ei,

29. şi în En-Rimon, şi în Ţoreea, şi în Iarmut,

30. în Zanoah, în Adulam şi în satele lor, în Lachis şi în câmpiile ei, în Azeca şi în satele ei. Şi şi-au aşezat tabăra de la Beer-Şeba până la Valea lui Hinom.

31. Şi fiii lui Beniamin au locuit de la Gheba până la Micmas şi Aiia, şi Betel şi satele lui;

32. în Anatot, Nob, Anania,

33. Haţor, Rama, Ghitaim,

34. Hadid, Ţeboim, Nebalat,

35. Lod şi Ono, Valea* meşteşugarilor.

36. Şi dintre leviţi, unele cete din Iuda au locuit în Beniamin.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)