Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 27

Căpeteniile oştirilor

1. Şi fiii lui Israel, după numărul lor, capii părinteşti şi căpeteniile peste mii şi peste sute şi administratorii lor slujeau împăratului în toate treburile cetelor lor, care intrau şi ieşeau lună de lună, în toate lunile anului; fiecare ceată avea douăzeci şi patru de mii de oameni.

2. Peste ceata întâi, pentru luna întâi, era Iaşobeam*, fiul lui Zabdiel; şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

3. El era dintre fiii lui Pereţ, capul tuturor căpeteniilor oştirii pentru luna întâi.

4. Şi peste ceata pentru luna a doua era Dodai ahohitul; şi în ceata sa era şi Miclot, conducătorul; şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

5. A treia căpetenie a oştirii, pentru luna a treia, era Benaia*, fiul lui Iehoiada, preotul, capul; şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

6. Acest Benaia era un viteaz* dintre cei treizeci şi peste cei treizeci. Şi în ceata sa era Amizadab, fiul său.

7. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael*, fratele lui Ioab; şi Zebadia, fiul său, după el. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

8. Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehut izrahitul. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

9. Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira*, fiul lui Icheş din Tecoa. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

10. Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ* din Pelon, dintre fiii lui Efraim. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

11. Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai* huşatitul, dintre zerahiţi. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

12. Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer* din Anatot, dintre beniamiţi. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

13. Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai* din Netofa, dintre zerahiţi. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

14. Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia* din Piraton, dintre fiii lui Efraim. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

15. Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai* din Netofa, din Otniel. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.

Căpeteniile seminţiilor

16. Şi peste seminţiile lui Israel erau: pentru rubeniţi era căpetenie Eliezer, fiul lui Zicri; pentru simeoniţi: Şefatia, fiul lui Maaca;

17. pentru leviţi: Haşabia*, fiul lui Chemuel; pentru cei din Aaron: Ţadoc;

18. pentru Iuda: Elihu*, dintre fraţii lui David; pentru Isahar: Omri, fiul lui Micael;

19. pentru Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; pentru Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;

20. pentru fiii lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;

21. pentru jumătatea seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; pentru jumătatea seminţiei lui Manase în Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; pentru Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner;

22. pentru Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Acestea sunt căpeteniile seminţiilor lui Israel.

23. Şi David n-a luat din numărul lor de la vârsta de douăzeci de ani în jos, pentru că Domnul zisese* că va înmulţi pe Israel ca stelele cerurilor.

24. Ioab, fiul Ţeruiei, a început să numere, dar n-a terminat; şi pentru aceasta a fost mânia* Domnului peste Israel, şi numărul n-a fost pus în istoria cronicilor împăratului David.

Supraveghetorii curţii

25. Şi peste vistieriile împăratului era rânduit Azmavet, fiul lui Adiel; şi peste vistieriile din câmp, din cetăţi, din sate şi din turnuri era Ionatan, fiul lui Ozia.

26. Şi peste lucrătorii câmpului la aratul ogorului era Ezri, fiul lui Chelub.

27. Şi peste vii era Şimei din Rama; şi peste pivniţele de vin din vii era Zabdi din Şifmi.

28. Şi peste măslini şi peste sicomorii* care erau în vale era Baal-Hanan din Gheder; şi peste proviziile de untdelemn, Ioaş.

29. Şi peste cirezile care păşteau în SaronRegiunea fertilă de pe ţărmul mării, în vestul Palestinei, între Cezareea şi Iafa* era Şitrai din Saron; şi peste cirezile care erau în văi era Şafat, fiul lui Adlai.

30. Şi peste cămile era Obil ismaelitul; şi peste măgari, Iehdia din Meronot.

31. Şi peste turme era Iaziz hagarenitul*. Toţi aceştia erau căpetenii peste averea împăratului David.

32. Şi Ionatan, unchiulSau „vărul“ lui David, era sfătuitor, om înţelept şi scriitor; şi Iehiel, fiul lui Hacmoni, era cu fiii împăratului.

33. Şi Ahitofel* era consilierul împăratului şi Huşai* architul era prietenul împăratului.

34. Şi după Ahitofel erau Iehoiada, fiul lui, Benaia, şi Abiatar*; şi căpetenia oştirii împăratului era Ioab*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)