Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 16

Rânduieli privitoare la slujbă

1. Şi au adus* chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el şi au adus arderi-de-tot şi jertfe de pace înaintea lui Dumnezeu.

2. Şi, când a terminat David de adus arderile-de-tot şi jertfele de pace, a binecuvântat* poporul în Numele Domnului.

3. Şi a împărţit la toţi din Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia o turtă de pâine şi o bucată de carneSau „o măsură de vin“ şi o turtă de stafide.

4. Şi a aşezat înaintea chivotului Domnului pe unii dintre leviţi ca să facă slujba şi să aducă aminte* şi să măreascăSau „să-I mulţumească“ şi să laude pe Domnul Dumnezeul lui Israel:

5. Asaf, capul, şi Zaharia, al doilea după el; Ieiel, şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Matitia, şi Eliab, şi Benaia, şi Obed-Edom, şi Ieiel*, cu instrumente, cu lire şi cu harfe; şi Asaf suna cu chimvale.

6. Şi preoţii Benaia şi Iahaziel erau mereu cu trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.

7. Atunci, în ziua aceea, David a rânduit pentru întâia dată acest psalm, ca să aducă mulţumiri* Domnului prin Asaf şi fraţii săi:

Cântarea de laudă

8. Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi Numele Lui.

Faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui.

9. Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi.

VorbiţiSau „Meditaţi la“ despre toate lucrările Lui minunate.

10. Glorificaţi-vă în sfântul Său Nume.

Să se bucure inima celor care L caută pe Domnul.

11. ✡ Căutaţi* pe Domnul şi puterea Lui,

căutaţi neîncetat faţa Lui.

12. Amintiţi-vă* de lucrările Lui minunate pe care le-a făcut,

de minunile* Lui şi de judecăţile gurii Lui,

13. voi, sămânţă a lui Israel, slujitorul Său,

fii ai lui Iacov, aleşii Săi!

14. El, Domnul este Dumnezeul nostru,

judecăţile* Lui sunt pe tot pământul.

15. ✡ Amintiţi-vă întotdeauna de legământul Său,

de Cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,

16. de legământul pe care l-a făcut* cu Avraam

şi de jurământul Său către Isaac.

17. Şi El l-a întărit* lui Iacov ca hotărâre,

lui Israel ca legământ* pentru totdeauna,

18. spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului,

sorţulLit. „frânghia de măsurat“ moştenirii voastre“;

19. când eraţi un număr mic* de oameni,

foarte puţini şi străini în ea –

20. şi ei mergeau de la naţiune la naţiune

şi de la o împărăţie la un alt popor.

21. El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească

şi a mustrat* împăraţi pentru ei,

22. zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei

şi nu faceţi* nici un rău profeţilor Mei!

23. ✡ Cântaţi* Domnului, tot pământul!

Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

24. Istorisiţi printre naţiuni gloria Lui,

printre toate popoarele lucrările Sale minunate!

25. Pentru că mare* este Domnul şi foarte vrednic de laudă;

şi El este de temut* mai presus de toţi dumnezeii.

26. Pentru că toţi dumnezeii* popoarelor sunt idoliSau „nimicuri“,

dar Domnul a făcut* cerurile.

27. Măreţie şi splendoare sunt înaintea Lui,

putere şi bucurie în locaşul Lui.

28. Familii de popoare, daţi Domnului,

daţi Domnului glorie şi putere!

29. Daţi Domnului gloria Numelui Său,

aduceţi un dar de mâncare şi veniţi înaintea Lui,

închinaţi-vă* Domnului în sfântă splendoareSau „în splendoarea sfinţeniei“,

30. tremuraţi înaintea Lui, tot pământul!

Lumea este tare, nu se va clătina.

31. Să se bucure* cerurile şi să se veselească pământul

şi să se spună printre naţiuni: „Domnul* împărăţeşte!“

32. Să mugeascăSau „să tune“* marea şi plinătatea ei;

să se bucure câmpia şi tot ce este pe ea!

33. Atunci copacii pădurii vor cânta de bucurie înaintea Domnului,

pentru că El vine să judece pământul.

34. ✡ Lăudaţi* pe DomnulSau „Mulţumiţi Domnului“, pentru că este bun,

pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna.

35. Şi ziceţi*:

«Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,

şi adună-ne şi scapă-ne dintre naţiuni,

ca să lăudăm sfântul Tău Nume,

ca să ne glorificăm cu lauda Ta.

36. Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din eternitate şi pentru eternitate!

Şi tot poporul a zis*: „Amin!“ şi „Lăudaţi pe Domnul!“

37. Şi David a lăsat acolo înaintea chivotului* legământului Domnului pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească înaintea chivotului neîncetat, cum* cerea lucrul fiecărei zile;

38. şi pe Obed-Edom* şi pe fraţii lor, şaizeci şi opt; şi pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, şi pe Hosa*, ca uşieri;

39. şi pe Ţadoc*, preotul, şi pe fraţii săi, preoţii, înaintea* cortului Domnului, pe înălţimea care era la Gabaon*,

40. ca să aducă Domnului arderi-de-tot pe altarul arderii de-tot, neîncetat, dimineaţa şi seara*, şi după toate câte sunt scrise în legea Domnului, pe care a poruncit-o lui Israel;

41. şi cu ei erau Heman şi Iedutun şi ceilalţi care fuseseră aleşi, numiţi pe nume, ca să-L laude pe Domnul, pentru că bunătatea* Lui rămâne pentru totdeauna.

42. Şi Heman şi Iedutun aveau cu ei trâmbiţe şi chimvale pentru cei care făceau să răsune, şi instrumente muzicale ale lui Dumnezeu. Şi fiii lui Iedutun erau la poartă.

43. Şi tot* poporul s-a dus fiecare la casa lui; şi David s-a întors să-şi binecuvântezeSau „să-şi salute“ casa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)