Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 15

David aduce chivotul la Ierusalim

1. Şi David şi-a făcut case în cetatea lui David şi a pregătit un loc pentru chivotul lui Dumnezeu şi a întins un cort* pentru el.

2. Şi David a zis: „Nimeni să nu poarte chivotul* lui Dumnezeu, decât leviţii, pentru că pe ei i-a ales* Domnul să poarte chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pentru totdeauna“.

3. Şi David a adunat* tot Israelul la Ierusalim, ca să suie chivotul* Domnului la locul său, pe care i-l pregătise.

4. Şi David a adunat pe fiii lui Aaron şi pe leviţi.

5. Dintre fiii lui Chehat: căpetenia Uriel şi fraţii săi, o sută douăzeci.

6. Dintre fiii lui Merari: căpetenia Asaia şi fraţii săi, două sute douăzeci.

7. Dintre fiii lui Gherşom: căpetenia Ioel şi fraţii săi, o sută treizeci.

8. Dintre fiii lui Eliţafan*: căpetenia Şemaia şi fraţii săi, două sute.

9. Dintre fiii lui Hebron*: căpetenia Eliel şi fraţii săi, optzeci.

10. Dintre fiii lui Uziel: căpetenia Aminadab şi fraţii săi, o sută doisprezece.

11. Şi David a chemat pe preoţii Ţadoc* şi Abiatar* şi pe leviţii Uriel, Asaia, şi Ioel, Şemaia, şi Eliel, şi Aminadab,

12. şi le-a zis: „Voi sunteţi capii părinteşti ai leviţilor; sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l am pregătit.

13. Pentru că, deoarece nu aţi făcut* aceasta de la început, de aceea a făcut Domnul Dumnezeul nostru o spărtură* printre noi, pentru că nu L-am căutat după rânduială“.

14. Şi preoţii şi leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.

15. Şi fiii leviţilor au purtat chivotul lui Dumnezeu pe umerii lor, cu drugii pe ei, cum poruncise* Moise, după cuvântul Domnului.

16. Şi David a vorbit căpeteniilor leviţilor să aşeze pe fraţii lor cântăreţii cu instrumente muzicale, cu lire, cu harfe şi cu chimvale şi să suneSau „să cânte“ tare, ridicându-şi glasul cu bucurie.

17. Şi leviţii au rânduit pe Heman*, fiul lui Ioel; şi, dintre fraţii lui, pe Asaf*, fiul lui Berechia; şi, dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan*, fiul lui Cuşaia;

18. şi cu ei, pe fraţii lor de rândul al doilea: Zaharia, BenSau „fiul“, şi Iaaziel, şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Uni, Eliab, şi Benaia, şi Maaseia, şi Matitia, şi Elifele, şi Micneia, şi Obed-Edom, şi Ieiel, uşierii.

19. Şi cântăreţii Heman, Asaf şi Etan, ca să sune tare cu chimvale de aramă;

20. şi Zaharia, şi Aziel, şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Uni, şi Eliab, şi Maaseia şi Benaia, cu lire pe alamotProbabil „voci de femei tinere“*;

21. şi Matitia, şi Elifele, şi Micneia, şi Obed-Edom, şi Ieiel şi Azazia, cu harfe pe şeminitLit. „a opta“, probabil bas sau octava de jos, pentru a conduce cântarea.

22. Şi Chenania, şeful leviţilor pentru cântare, era învăţător în cântare, pentru că era iscusit.

23. Şi Berechia şi Elcana erau uşieri pentru chivot.

24. Şi Şebania, şi Iosafat, şi Netaneel, şi Amasai, şi Zaharia, şi Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau* din trâmbiţe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Şi Obed-Edom* şi Iehia erau uşieri pentru chivot.

25. Şi David şi bătrânii lui Israel şi căpeteniile peste mii au mers ca să suie* chivotul legământului Domnului din casa lui Obed-Edom, cu bucurie.

26. Şi a fost aşa: când Dumnezeu i-a ajutat pe leviţi să poarte chivotul legământului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci.

27. Şi David era îmbrăcat cu o haină de in* subţire, şi la fel toţi leviţii care purtau chivotul, şi cântăreţii, şi Chenania, şeful cântăreţilor pentru cântare; şi David avea pe el şi un efod de in.

28. Şi tot Israelul suia* chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie şi cu sunet de corn şi cu trâmbiţe şi cu chimvale, făcând să răsune lire şi harfe.

29. Şi a fost aşa: când a venit chivotul legământului Domnului în cetatea lui David, Mical*, fiica lui Saul, s-a uitat pe fereastră şi a văzut pe împăratul David sărind şi jucând; şi l-a dispreţuit în inima ei.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)