Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 11

David împărat

1. Şi tot* Israelul s-a adunat la David în Hebron, zicând: „Iată, suntem osul tău şi carnea ta.

2. Şi chiar şi mai înainte, când era Saul împărat, tu erai acela care scoteai şi aduceai pe Israel. Şi Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: «Tu să păstoreşti* pe poporul Meu, Israel, şi tu să fii conducător peste poporul Meu, Israel»“.

3. Şi toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron şi David a făcut legământ cu ei în Hebron înaintea Domnului şi au uns* pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului prinLit. „prin mâna lui“ Samuel*.

Cucerirea Ierusalimului de către David

4. Şi David a mers* cu tot Israelul la Ierusalim, care este Iebus, şi acolo* erau iebusiţii, locuitorii ţării.

5. Şi locuitorii din Iebus au zis lui David: „Nu vei intra aici“. Dar David a luat cetăţuia Sionului, care este cetatea lui David.

6. Şi David a zis: „Cel care va bate întâi pe iebusiţi va fi cap şi căpetenie“. Şi Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi şi a ajuns cap.

7. Şi David a locuit în cetăţuie; de aceea au numit o cetatea lui David.

8. Şi a zidit cetatea de jur-împrejur, adică de la Milo, de jur împrejur, şi Ioab a reparat restul cetăţii.

9. Şi David devenea tot mai mare şi mai mare şi Domnul oştirilor era cu el.

Vitejii lui David

10. Şi aceştia* sunt capii vitejilor pe care-i avea David, care s-au arătat tari cu el în împărăţia sa, cu tot Israelul, ca să-l facă împărat, după cuvântul* Domnului despre Israel.

11. Şi acesta este numărul vitejilor pe care-i avea David: Iaşobeam*, fiul lui Hacmoni, capul* celor treizeciSau „capul căpeteniilor“; el şi-a învârtit suliţa împotriva a trei sute, ucişi de el dintr-o dată.

12. Şi, după el, Eleazar, fiul lui Dodo* ahohitul; el era unul dintre cei trei viteji.

13. El a fost cu David la Pas-Damim, unde s-au adunat filistenii la luptă; şi era un ogor plin cu orz. Şi poporul a fugit dinaintea filistenilor.

14. Şi au stat în mijlocul ogorului şi l-au apărat şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul i-a salvat cu o mare salvare.

15. Şi trei din cei treizeci de capi au coborât* la stâncă la David, în peştera Adulam, şi oştirea filistenilor era aşezată în tabără, în Valea* Refaim.

16. Şi David era atunci în locul întărit şi straja filistenilor era atunci în Betleem.

17. Şi David a dorit şi a zis: „O, de mi-ar da cineva de băut apă din fântâna care este la poarta din Betleem?“

18. Şi cei trei au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna care este la poarta din Betleem şi au luat şi au adus lui David. Dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o ca dar de băutură pentru Domnul.

19. Şi a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac aceasta! Voi bea eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieţiiSau „sufletelor“ lor? Pentru că ei cu primejdia vieţii lor au adus o“. Şi n-a vrut s-o bea. Acestea au făcut cei trei viteji.

20. Şi Abişai*, fratele lui Ioab, era capul celor trei. Şi el şi-a învârtit suliţa împotriva a trei sute şi i-a ucis şi a avut un nume între cei treiUnele ms. „treizeci“.

21. Din cei trei*, el a fost mai preţuit decât cei doi şi a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns la primii trei.

22. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui bărbat viteaz din Cabţeel, care făcuse fapte mari, a ucis* doi leiEbr. „Ariel“, eroi asemenea unor lei ai Moabului: şi a coborât şi a ucis un leu într-o groapă, într-o zi când era zăpadă.

23. Şi a lovit pe egiptean, un om de statură mare, înalt de cinci coţi. Şi în mâna egipteanului era o suliţă cu mâner ca sulul ţesătorului; şi a coborât la el cu un toiag şi a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă.

24. Aceasta a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, şi a avut un nume între cei trei viteji.

25. Iată, el a fost onorat mai presus de cei treizeci, dar n-a ajuns la primii trei. Şi David l-a pus peste garda sa.

26. Şi vitejii oştirilor erau: Asael*, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem,

27. Şamot din Haror; Heleţ* din Pelon;

28. Ira*, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer* din Anatot;

29. Sibecai* din Huşat; Ilai ahohitul;

30. Maharai* din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;

31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin; Benaia* piratonitul;

32. Hurai, din Nahale-Gaaş; Abiel arbatitul;

33. Azmavet baharumitul; Eliahba şaalbonitul;

34. Bene-Haşem ghizonitul; Ionatan, fiul lui Şaghe, hararitul;

35. Ahiam, fiul lui Sacar, hararitul; Elifal, fiul lui Ur;

36. Hefer mecheratitul; Ahiia din Pelon;

37. Heţro carmelitul; Naarai, fiul lui Ezbai;

38. Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

39. Ţelec amonitul; Naharai din Beerot, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul Ţeruiei;

40. Ira ieteritul; Gareb ieteritul;

41. Urie hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai;

42. Adina, fiul lui Şiza, rubenitul, cap al rubeniţilor, şi cu el treizeci.

43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat mitnitul;

44. Ozia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer;

45. Iediael, fiul lui Şimri; şi Ioha, fratele său, tiţitul;

46. Eliel mahavimitul; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam, şi Itma moabitul,

47. Eliel, şi Obed, şi Iaasiel meţobaitulProbabil „din Ţoba“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)