Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 9

Locuitorii Ierusalimului

1. Şi tot* Israelul a fost înscris după genealogie şi, iată, sunt scrişi în cartea împăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost deportat la Babilon, pentru păcatele saleSau „necredincioşia sa“.

2. Şi locuitorii care au fost întâi* în stăpânirile lor, în cetăţile lor, erau: israeliţii, preoţii, leviţii şi netinimiiSlujitori ai templului subordonaţi preoţilor; de la ebr. „natan“, care înseamnă „a da“*.

3. Şi la Ierusalim* au locuit dintre fiii lui Iuda şi dintre fiii lui Beniamin şi dintre fiii lui Efraim şi Manase:

4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, dintre fiii lui Pereţ, fiul lui Iuda.

5. Şi dintre şiloniţiSau „şelaniţi“: Asaia, întâiul-născut, şi fiii săi.

6. Şi dintre fiii lui Zerah: Ieuel, şi fraţii lor, şase sute nouăzeci.

7. Şi dintre fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Hasenua;

8. şi Ibneia, fiul lui Ieroham, şi Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; şi Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9. şi fraţii lor, după genealogiile lor: nouă sute cincizeci şi şase. Toţi aceşti bărbaţi erau capi părinteşti ai caselor lor părinteşti.

Preoţii din Ierusalim

10. Şi dintre preoţi*: Iedaeia, şi Iehoiarib, şi Iachin,

11. şi Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, conducătorul casei lui Dumnezeu,

12. şi Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia, şi Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer,

13. şi fraţii lor, capi ai caselor lor părinteşti: o mie şapte sute şaizeci de oameni destoinici pentru lucrul slujbei casei lui Dumnezeu.

Leviţii şi slujbele

14. Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, dintre fiii lui Merari,

15. şi Bacbacar, Hereş, şi Galal, şi Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,

16. şi Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun, şi Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor.

17. Şi uşierii: Şalum, şi Acub, şi Talmon, şi Ahiman, şi fraţii lor; Şalum era capul.

18. Şi până atunci au fost la poarta împăratului, spre răsărit: erau uşierii taberei fiilor lui Levi.

19. Şi Şalum, fiul lui Kore, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, erau peste lucrul slujbei, păzitori ai pragurilor cortului; şi părinţii lor, rânduiţi peste tabăra Domnului, erau păzitori ai intrării.

20. Şi Fineas*, fiul lui Eleazar, a fost mai înainte căpetenie peste ei; Domnul era cu el.

21. Zaharia*, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea cortului întâlnirii.

22. Toţi aceştia, care au fost aleşi să fie uşieri la praguri, erau două sute doisprezece. Aceştia au fost înscrişi după genealogie, după satele lor. David şi Samuel, văzătorul*, îi aşezaseră în slujbaSau „după credincioşia“ lor.

23. Ei şi fiii lor erau la porţile casei Domnului, casa cortului, ca s-o păzeascăSau „să poarte de grijă“.

24. Uşierii erau spre cele patru vânturi: spre răsărit, spre apus, spre nord şi spre sud.

25. Şi fraţii lor, în satele lor, veneau după* fiecare şapte zile, din timp în timp, ca să stea cu ei.

26. Pentru că în slujba lor aceştia patru erau uşieri de frunte*: erau leviţi şi erau peste cămărileSau „cămările pentru provizii“ şi vistieriile casei lui Dumnezeu.

27. Şi ei rămâneau noaptea împrejurul casei lui Dumnezeu, pentru că a lor era paza, şi ei aveau cheia în fiecare dimineaţă.

28. Şi unii dintre eiLeviţi aveau în grijă uneltele slujirii, pentru că ei le aduceau înăuntru după număr şi le scoteau după număr.

29. Şi unii dintre ei erau puşi peste vase, şi peste toate uneltele sfinte, şi peste floarea făinii, şi peste vin, şi peste untdelemn, şi peste tămâie, şi peste mirodenii.

30. Şi unii dintre fiii preoţilor pregăteau mirul* din mirodenii.

31. Şi Matitia, dintre leviţi, întâiul-născut al lui Şalum coreitul, avea în grijă ceea ce se făcea* în tigăi.

32. Şi alţii dintre fiii chehatiţilor, fraţii lor, erau rânduiţi peste pâinile* de pus în rânduri, ca să le pregătească în fiecare sabat.

33. Şi aceştia erau cântăreţii*, capii părinţilor leviţilor, şi ei erau în camere, scutiţi de orice slujbă, pentru că erau în lucrarea lor zi şi noapte.

34. Aceştia sunt capii părinteşti ai leviţilor, după genealogiile lor; capii aceştia au locuit în Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon şi casa lui Saul

35. Şi în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon, Ieiel; şi numele soţiei lui era Maaca*.

36. Şi fiul său întâi-născut era Abdon, şi Ţur, şi Chis, şi Baal, şi Ner, şi Nadab,

37. şi Ghedor, şi Ahio, şi Zaharia, şi Miclot.

38. Şi Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei au locuit lângă fraţii lor în Ierusalim, cu fraţii lor.

39. Şi Ner* a născut pe Chis şi Chis a născut pe Saul şi Saul a născut pe Ionatan, şi pe Malchi-Şua, şi pe Abinadab, şi pe Eşbaal.

40. Şi fiul lui Ionatan era Merib-Baal; şi Merib-Baal a născut pe Mica.

41. Şi fiii lui Mica: Piton, şi Melec, şi Tahrea, şi Ahaz.

42. Şi Ahaz* a născut pe Iaera şi Iaera a născut pe Alemet, şi pe Azmavet, şi pe Zimri; şi Zimri a născut pe Moţa;

43. şi Moţa a născut pe Binea şi pe Rafaia, fiul său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.

44. Şi Aţel avea şase fii, şi acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru, şi Ismael, şi Şearia, şi Obadia, şi Hanan. Aceştia sunt fiii lui Aţel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)