Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 7

Urmaşii lui Isahar

1. Şi fiii lui Isahar*: Tola şi Pua, Iaşub şi Şimron, patru.

2. Şi fiii lui Tola: Uzi şi Refaia şi Ieriel şi Iahmai şi Ibsam şi Samuel, capii caselor lor părinteşti, ai lui Tola, bărbaţi viteji, după genealogiile lor; numărul* lor în zilele lui David era douăzeci şi două de mii şase sute.

3. Şi fiii lui Uzi: Izrahia; şi fiii lui Izrahia: Micael şi Obadia şi Ioel şi Işia, cinci, toţi capi între ei.

4. Şi cu ei, după genealogiile lor, după casele lor părinteşti, erau cete ale oştirii pentru luptă, treizeci şi şase de mii, pentru că aveau multe soţii şi fii.

5. Şi fraţii lor, din toate familiile lui Isahar, bărbaţi viteji, înscrişi după genealogie, erau în total optzeci şi şapte de mii.

Urmaşii lui Beniamin

6. Ai lui Beniamin*: Bela şi Becher şi Iediael, trei.

7. Şi fiii lui Bela: Eţbon şi Uzi şi Uziel şi Ierimot şi Iri, cinci capi ai caselor părinteşti, bărbaţi viteji; şi au fost înscrişi după genealogia lor, douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.

8. Şi fiii lui Becher: Zemira şi Ioaş şi Eliezer şi Elioenai şi Omri şi Ieremot şi Abiia şi Anatot şi Alamet. Toţi aceştia erau fiii lui Becher.

9. Şi ei au fost înscrişi după genealogia lor, după generaţiile lor, capi ai caselor lor părinteşti, bărbaţi viteji, douăzeci de mii două sute.

10. Şi fiii lui Iediael: Bilhan. Şi fiii lui Bilhan: Ieuş şi Beniamin şi Ehud şi Chenaana şi Zetan şi Tarsis şi Ahişahar.

11. Toţi aceştia erau fiii lui Iediael, după capii părinteştiCapii seminţiei sau ai familiei, bărbaţi viteji, şaptesprezece mii două sute, care ieşeau la oştire, la luptă.

12. Şi Şupim* şi Hupim, fiii lui Ir-Huşim, fiii lui Aher.

Urmaşii lui Neftali şi ai lui Manase

13. Fiii lui Neftali: Iahţiel şi Guni şi Ieţer şi Şalum*, fiii Bilhei.

14. Fiii lui Manase: Asriel,… Se pare că aici lipseşte ceva din text pe care l-a născut ea. Şi ţiitoarea lui aramaică a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

15. Şi Machir a luat de soţie pe sora lui Hupim şi a lui Şupim, şi numele surorii lui era Maaca şi numele celui de-al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad avea fiice.

16. Şi Maaca, soţia lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş. Şi numele fratelui său era Şereş şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.

17. Şi fiii lui Ulam: Bedan*. Aceştia erau fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

18. Şi sora lui, Hamolechet, a născut pe Işhod şi pe Abiezer* şi pe Mahla.

19. Şi fiii lui Şemida erau: Ahian şi Şehem şi Lichi şi Aniam.

Urmaşii lui Efraim

20. Şi fiii lui Efraim*: Şutelah; şi Bered, fiul său; şi Tahat, fiul său; şi Eleada, fiul său; şi Tahat, fiul său;

21. şi Zabad, fiul său; şi Şutelah, fiul său; şi Ezer şi Elead. Şi oamenii din Gat, care se născuseră în ţară, i-au ucis, pentru că ei coborâseră să le ia turmele.

22. Şi Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile şi fraţii lui au venit ca să-l mângâie.

23. Şi a intrat la soţia sa şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi el i a pus numele BeriaÎn nenorocire, pentru că era nenorocire în casa lui.

24. Şi fiica lui era Şeera; şi ea a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus şi Uzen-Şeera.

25. Şi Refah era fiul său, şi Reşef; şi Telah, fiul său; şi Iahan, fiul său.

26. Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său;

27. Nun, fiul său; Iosua, fiul său.

28. Şi stăpânirile şi locuinţele lor erau: Betelul şi cetăţile sale, şi spre răsărit Naaranul*, şi spre apus Ghezerul şi cetăţile sale, şi Sihemul şi cetăţile sale, până la Gaza şi cetăţile sale.

29. Şi în mâinile fiilor lui Manase* erau Bet-Şeanul şi cetăţile sale, Taanacul şi cetăţile sale, Meghidoul* şi cetăţile sale, Dorul şi cetăţile sale. Fiii lui Iosif, fiul lui Israel, au locuit în acestea.

Urmaşii lui Aşer

30. Fiii lui Aşer*: Imna şi Işva şi Işvi şi Beria; Serah, sora lor.

31. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel;

32. el este tatăl lui Birzavit. Şi Heber a născut pe Iaflet şi pe Şomer şi pe Hotam şi pe Şua, sora lor.

33. Şi fiii lui Iaflet: Pasac şi Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet.

34. Şi fiii lui Şamer: Ahi şi Rohega şi Huba şi Aram.

35. Şi fiiiLit. „fiul“ lui Helem, fratele său: Ţofah şi Imna şi Şeleş şi Amal.

36. Fiii lui Ţofah: Suah şi Harnefer şi Şual şi Beri şi Imra,

37. Beţer şi Hod şi Şama şi Şilşa şi Itran şi Beera.

38. Şi fiii lui Ieter: Iefune şi Pispa şi Ara.

39. Şi fiii lui Ula: Arah şi Haniel şi Riţia.

40. Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, capi ai caselor părinteşti, aleşi, bărbaţi viteji, capi ai căpeteniilor. Şi numărul lor, după genealogia lor, scrişi ca buni pentru slujbă la luptă, era douăzeci şi şase de mii de oameni.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)