Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 5

Urmaşii lui Ruben

1. Şi fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel (pentru că el era întâiul-născut*, dar, fiindcă întinase* patul tatălui său, dreptul* său de naştereDreptul de întâi-născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; dar genealogia nu este înscrisă după dreptul de naştere,

2. pentru că Iuda* a avut întâietatea între fraţii săi şi din el este conducătorul*, dar dreptul de naştere a fost al lui Iosif) –

3. fiii lui Ruben*, întâiul-născut al lui Israel: Enoh şi Palu, Heţron şi Carmi.

4. Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;

5. Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;

6. Beera, fiul său, pe care l-a dus captiv Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era căpetenia rubeniţilor.

7. Şi fraţii lui, după familiile lor, în registrul* genealogiilor generaţiilor lor, erau: căpetenia Ieiel, şi Zaharia,

8. şi Bela fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel, care locuia în Aroer* şi până la Nebo şi Baal-Meon.

9. Şi a locuit la răsărit, până la intrarea pustiului de lângă râul Eufrat, pentru că turmele lor se înmulţiseră în ţara* Galaadului.

10. Şi, în zilele lui Saul, au făcut război împotriva hagareniţilor* şi aceştia au căzut prin mâna lor; şi au locuit în corturile lor, în tot răsăritul Galaadului.

Urmaşii lui Gad

11. Şi fiii lui Gad au locuit în faţa lor, în ţara Basanului*, până la Salca.

12. Ioel era căpetenia, şi Şafam, al doilea; şi Iaenai şi Şafat, în Basan.

13. Şi fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael şi Meşulam şi Şeba şi Iorai şi Iaecan şi Zia şi Eber, şapte.

14. Aceştia erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.

15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul casei lor părinteşti.

16. Şi au locuit în Galaad, în Basan şi în cetăţile lui şi în toate împrejurimile Saronului*, până la marginile lor.

17. Toţi au fost înscrişi după genealogie în zilele lui Iotam*, împăratul lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam*, împăratul lui Israel.

Fapte ale seminţiilor de la răsărit de Iordan

18. Fiii lui Ruben şi gadiţii şi jumătatea seminţiei lui Manase, dintre bărbaţii luptători care purtau scut şi sabie şi trăgeau cu arcul şi erau pricepuţi la război, erau patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci, în stare să iasă la război.

19. Şi au făcut război cu hagareniţii, cu Ietur* şi Nafiş şi Nodab.

20. Şi au fost ajutaţi* împotriva lor, şi hagareniţii şi toţi câţi erau cu ei au fost daţi în mâna lor, pentru că au strigat către Dumnezeu în luptă; şi El a fost înduplecat de ei, fiindcă se încrezuseră* în El.

21. Şi ei le-au luat turmele: din cămilele lor, cincizeci de mii; şi din oi, două sute cincizeci de mii; şi din măgari, două mii; şi suflete omeneşti, o sută de mii.

22. Pentru că mulţi au căzut ucişi, căci lupta era de la Dumnezeu. Şi au locuit în locul lor până la captivitate*.

Urmaşii jumătăţii seminţiei lui Manase

23. Şi fiii jumătăţii seminţiei lui Manase au locuit în ţară, de la Basan până la Baal-Hermon şi Senir şi muntele Hermon.

24. Şi aceştia erau capii caselor lor părinteşti: Efer şi Işei şi Eliel şi Azriel şi Ieremia şi Hodavia şi Iahdiel, bărbaţi puternici şi viteji, bărbaţi renumiţi, capi ai caselor lor părinteşti.

25. Şi au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi au curvit* după dumnezeii popoarelor ţării, pe care le nimicise Dumnezeu dinaintea lor.

26. Şi Dumnezeul lui Israel a trezit duhul lui Pul*, împăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser*, împăratul Asiriei; şi el a deportat pe rubeniţi şi pe gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah*, şi la Habor, şi la Hara, şi la râul Gozan, până în ziua aceasta.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)