Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 4

Alţi urmaşi ai lui Iuda

1. Fiii lui Iuda: Pereţ*, Heţron şi Carmi şi Hur şi Şobal.

2. Şi Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; şi Iahat a născut pe Ahumai şi pe Lahad. Acestea sunt familiile celor din Ţoreea.

3. Şi aceştia sunt din tatăl lui EtamÎn Sept. „aceştia sunt fiii lui Etam“: Izreel şi Işma şi Idbaş; şi numele surorii lor era Haţelelponi;

4. şi Penuel, tatăl lui Ghedor; şi Ezer, tatăl lui Huşa. Aceştia sunt fiii lui Hur*, întâiul-născut al Efratei, tatăl lui Betleem.

5. Şi Aşhur*, tatăl lui Tecoa, a avut două soţii: Helea şi Naara.

6. Şi Naara i-a născut pe Ahuzam şi pe Hefer şi pe Temeni şi pe Ahaştari. Aceştia sunt fiii Naarei.

7. Şi fiii Heleei sunt: Ţeret şi ŢoharIţcar şi Etnan.

8. Şi Coţ a născut pe Anub şi pe Haţobeba şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

9. Şi Iaebeţ a fost mai preţuitSau „mai onorabil“* decât fraţii săi, şi mama sa i-a pus numele IaebeţCare produce durere, zicând: „Pentru că l-am născut cu durere“.

10. Şi Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Dacă m-ai binecuvânta mult şi mi-ai întinde hotarul şi mâna Ta ar fi cu mine şi m-ai feri de rău, ca să fiu fără durereSau „necaz“!…“ Şi Dumnezeu a făcut să aibă ce ceruse.

11. Şi Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir; el a fost tatăl lui Eşton.

12. Şi Eşton a născut pe Bet-Rafa şi pe Paseah şi pe Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sunt bărbaţii din Reca.

13. Şi fiii lui Chenaz: Otniel* şi Seraia. Şi fiii lui Otniel: Hatat.

14. Şi Meonotai a născut pe Ofra; şi Seraia a născut pe Ioab, tatăl Văii Meşteşugarilor*; pentru că erau meşteşugari.

15. Şi fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam; şi fiii lui Ela:… şi Chenaz.

16. Şi fiii lui Iehaleleel: Zif şi Zifa, Tiria şi Asareel.

17. Şi fiii lui Ezra: Ieter şi Mered şi Efer şi Ialon; şi eaProbabil Bitia a rămas însărcinată şi a născut pe Miriam şi pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18. Şi soţia sa, IudeicaSau „Iehudia“, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, şi pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat-o Mered.

19. Şi fiii soţiei lui Hodia, sora lui Naham, au fost: tatăl lui Chehila garmitul şi Eştemoa maacatitul.

20. Şi fiii lui Simon: Amnon şi Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Şi fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet.

21. Fiii lui Şela, fiul* lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, şi Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei lucrătorilor de pânză fină din casa lui Aşbea,

22. şi Iochim şi bărbaţii din Cozeba şi Ioas şi Saraf, care au stăpânit peste Moab şi peste Iaşubi-Lehem. Şi acestea sunt lucruri vechi.

23. Aceştia erau olarii şi cei care locuiau în livezi şi în împrejmuiri: locuiau acolo, la împărat, pentru lucrul lui.

Urmaşii lui Simeon

24. Fiii lui Simeon: Nemuel şi Iamin, Iarib, Zerah, Saul;

25. Şalum, fiul său; Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său.

26. Şi fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Şimei, fiul său.

27. Şi Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice, dar fraţii săi nu au avut mulţi fii şi toate familiile lor nu s-au înmulţit ca fiii lui Iuda.

28. Şi au locuit la Beer-Şeba* şi la Molada şi la Haţar-Şual

29. şi la Bilha şi la Eţem şi la ToladSau „Etolad“*

30. şi la Betuel şi la Horma şi la Ţiclag

31. şi la Bet-Marcabot şi la Haţar-Susim şi la Bet Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până a început David să împărăţească.

32. Şi satele lor erau: Etam şi Ain, Rimon şi Tochen şi Aşan, cinci cetăţi;

33. şi toate satele lor care erau în jurul acestor cetăţi, până la Baal. Acestea sunt locuinţele lor şi registrul lor genealogic.

34. Şi Meşobab şi Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amaţia,

35. şi Ioel şi Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel,

36. şi Elioenai şi Iaacoba şi Ieşohaia şi Asaia şi Adiel şi Ieşimiel şi Benaia;

37. şi Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

38. Aceştia, amintiţiLit. „au venit“ după nume, au fost capi ai familiilor lor, şi casele lor părinteşti s-au înmulţit mult.

39. Şi au mers la intrarea Ghedorului, până spre răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor.

40. Şi au găsit o păşune grasă şi bună şi un ţinut întins şi liniştit şi rodnic, pentru că cei care au locuit mai înainte acolo erau din Ham.

41. Şi aceştia, scrişi după nume, au venit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi au lovit* corturile lor şi pe maoniţiSau „locuinţele“, care se găseau acolo, şi i-au nimicit cu desăvârşire până în ziua aceasta şi au locuit în locul lor, pentru că acolo erau păşuni pentru turmele lor.

42. Şi dintre ei, dintre fiii lui Simeon, cinci sute de bărbaţi au mers la muntele Seir, având în fruntea lor pe Pelatia şi pe Nearia şi pe Refaia şi pe Uziel, fiii lui Işei.

43. Şi au bătut rămăşiţa* amaleciţilor care scăpaseră şi au locuit acolo până în ziua aceasta.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)