Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 3

Familia lui David

1. Şi aceştia sunt fiii lui David, care i s-au născut în Hebron: întâiul-născut, Amnon*, din Ahinoam* din Izreel*; al doilea, DanielChileab*, din Abigail* carmelita;

2. al treilea, Absalom*, fiul Maachei, fiica lui Talmai, împăratul din Gheşur; al patrulea, Adonia*, fiul Haghitei;

3. al cincilea, Şefatia, din Abital; al şaselea, Itream, din Egla*, soţia lui.

4. Şase i s-au născut în Hebron şi acolo* a împărăţit şapte ani şi şase luni; şi a împărăţit treizeci şi trei de ani în Ierusalim*.

5. Şi aceştia i s-au născut* în Ierusalim: Şimea şi Şobab şi Natan şi Solomon*, patru, din Bat-ŞuaBat-Şeba, fiica lui Amiel;

6. şi Ibhar şi Elişama şi Elifelet

7. şi Noga şi Nefeg şi Iafia

8. şi Elişama şi Eliada şi Elifelet, nouă*;

9. toţi erau fiii lui David, în afară de fiii ţiitoarelor; şi Tamar* era sora lor.

Urmaşii lui Solomon

10. Şi fiul lui Solomon: Roboam*; Abiia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;

12. Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;

13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;

14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

15. Şi fiii lui Iosia: întâiul-născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.

16. Şi fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

17. Şi fiii lui Ieconia: Asir; Şealtiel, fiul său.

18. Şi Malchiram şi Pedaia şi Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

19. Şi fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Şi fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania şi Şelomit, sora lor;

20. şi Haşuba şi Ohel şi Berechia şi Hasadia, Iuşab Hesed, cinci.

21. Şi fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.

22. Şi fiii lui Şecania: Şemaia. Şi fiii lui Şemaia: Hatuş* şi Igheal şi Bariah şi Nearia şi Şafat, şase.

23. Şi fiii lui Nearia: Elioenai şi Ezechia şi Azricam, trei.

24. Şi fiii lui Elioenai: Hodavia şi Eliaşib şi Pelaia şi Acub şi Iohanan şi Delaia şi Anani, şapte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)