Evanghelia după Ioan

Capitolul 12

Maria Îi unge picioarele cu mir (Mt 26.6-13;Mc 14.3-9)

1. Isus deci, cu şase zile înainte de Paşti, a venit la Betania, unde* era Lazăr cel mortUnele ms. omit „cel mort“, pe care îl înviase IsusUnele ms. „El“ dintre morţi.

2. I-au pregătit deci o cină acolo şi Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu El.

3. Maria* deci, luând o măsurăAproximativ 327g de mir de nard curat, de mare preţ, i-a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.

4. Atunci unul dintre ucenicii Săi, Iuda, al lui Simon, Iscarioteanul, care urma să-L vândă, ·a spus:

5. „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de dinari şi să se fi dat săracilor?“

6. Dar a spus aceasta nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era hoţ şi avea* punga şi lua cele puse în ea.

7. Isus deci a spus: „Las-o: ea l-a păstrat pentru ziua pregătirii Mele pentru înmormântare;

8. pentru că pe* săraci îi aveţi cu voi întotdeauna, dar pe Mine nu Mă aveţi întotdeauna“.

9. O mare mulţime de iudei au aflat deci că El este acolo şi au venit nu numai pentru Isus, ci ca să-l vadă şi pe Lazăr, pe* care-l înviase dintre morţi.

10. Dar preoţii de seamă* s-au sfătuit ca să-l omoare şi pe Lazăr,

11. pentru că*, din cauza lui, mulţi dintre iudei plecau şi credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim (Mt 21.1-11;Mc 11.1-10;Lc 19.28-40)

12. A doua zi, o mare mulţime care venise la sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim,

13. au luat ramuri de palmier şi I-au ieşit în întâmpinare, şi strigau: „Osana*! Binecuvântat este Cel care vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!“

14. Şi Isus, găsind* un măgăruşLit. „măgar tânăr“, S-a aşezat pe el, după cum este scris:

15. „Nu* te teme, fiica Sionului; iată, Împăratul tău vine şezând pe mânzul unei măgăriţe“.

16. Unele ms. ad. „Şi“Ucenicii Săi n-au* înţeles acestea la început; dar*, când Isus a fost glorificat, atunci şi-au* amintit că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei Îi făcuseră acestea.

17. Deci mulţimea care era cu El mărturisea căSau „pentru că“; alte ms. „când“ El îl chemase pe Lazăr din mormânt şi el îl înviase dintre morţi.

18. Pentru aceasta L-a şi întâmpinat mulţimea*, pentru că a auzit că făcuse semnul acesta.

19. Fariseii au spus deci între ei: „Vedeţi* că nu vă foloseşte la nimic: iată, lumea a plecat după El!“

Isus vorbeşte despre moartea Sa

20. Şi erau nişte* greci dintre cei care* se suie ca să se închine la sărbătoare;

21. aceştia deci au venit la Filip, cel care* era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat, spunând: „Domnule, dorim să-L vedem pe Isus“.

22. Filip ·a venit şi ·i-a spus lui Andrei, şi Andrei şi Filip ·au venit şi I-au spusLit. „spun“; unele ms. „şi din nou Andrei şi Filip Îi spun“; alte ms. „din nou Andrei vine, şi Filip, şi Îi spun“ lui Isus.

23. Dar Isus le-a răspuns, zicând: „A* venit ceasul ca să fie glorificat Fiul Omului.

24. Adevărat, adevărat vă spun: dacă grăuntele* de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod.

25. Cine* îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa eternă.

26. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde* sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. ŞiUnele ms. omit, dacă cineva Îmi slujeşte, Tatăl îl va onora.

27. Acum* sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi spune? «Tată, salvează-Mă din ceasul acesta»? Dar* pentru aceasta am venit la ceasul acesta.

28. Tată, glorifică Numele Tău!“ A venit deci un glas din* cer: „L-am şi glorificat şi din nou Îl voi glorifica!“

29. Deci mulţimea care stătea acolo şi care auzise spunea: „A fost tunet“. Alţii spuneau: „Un înger I-a vorbit!“

30. Isus a răspuns şi a zis: „Nu pentru Mine a venit glasul acesta*, ci pentru voi.

31. Acum este judecata lumii acesteia; acum stăpânitorul* lumii acesteia va fi aruncat afară.

32. Şi Eu, când* voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe* toţi la Mine“.

33. Iar aceasta o spunea* arătând cu ce moarte urma să moară.

34. Mulţimea I-a răspuns: „Noi* am auzit din lege că Hristosul rămâne pentru totdeauna; şi cum spui Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este Acesta, Fiul Omului?“

35. Isus deci le-a spus: „Încă puţin timp este* lumina printreUnele ms. „cu“ voi. Umblaţi* cât timp aveţi lumina, ca să nu vă cuprindăSau „stăpânească“ întunericul; şi cine* umblă în întuneric nu ştie încotro merge.

36. Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină, ca să fiţi fii* ai luminii“. Isus a vorbit acestea şi, plecând, S-a* ascuns de ei.

Necredinţa iudeilor

37. Şi, deşi El făcuse atâtea semne înaintea lor, nu credeau în El,

38. ca să fie împlinit cuvântul profetului Isaia, pe care l-a zis: „Doamne*, cine a crezut mărturisirea noastră? şi cui i-a fost descoperit braţul Domnului?“

39. De aceea nu puteau să creadă, pentru că din nou Isaia a spus:

40. „Le-a* orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi să nu se întoarcăLa Dumnezeu şi să-i vindec“.

41. Isaia a spus acestea* cândUnele ms. „pentru că“ a văzut gloria Lui şi a vorbit despre El.

42. Totuşi, în adevăr, chiar dintre mai-mari, mulţi au crezut în El; dar, din cauza fariseilor*, nu mărturiseau, ca să nu fie excluşi din sinagogă;

43. pentru că* au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu.

44. Dar Isus a strigat şi a spus: „Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel care M-a trimis pe Mine.

45. Şi cine* Mă vede pe Mine, Îl vede pe Cel care M-a trimis pe Mine.

46. Eu* am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric;

47. şi dacă cineva aude cuvintele Mele şi nu le păzeşteUnele ms. „nu crede“, nu* Eu îl judec; pentru că n-am* venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea.

48. Pe cine* Mă respinge pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine să-l judece: Cuvântul* pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de apoi.

49. Pentru că Eu* n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuşi Mi-a dat* poruncă ce să spun şi ce să vorbesc;

50. şi ştiu că porunca Lui este viaţă eternă. Deci cele ce vorbesc Eu, aşa vorbesc, cum Mi-a spus Tatăl“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)